Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС - 4"

Дані особи, що розмістила інформацію
Дата розміщення:  31.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Найменування юридичної особи:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС - 4"
Код за ЄДРПОУ юридичної особи:  35349705
Місцезнаходження емітента:  61022, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М.ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, БУД.67
Номер телефону керівника емітента:  0577662050
Електронна поштова адреса: 
Емітент, щодо якого розміщено інформацію
Код за ЄДРПОУ емітента:  14307794

Текст повідомлення:

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

СКАЙРАЙЗОН ЕЙРКРАФТ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД [Skyrizon Aircraft Holdings Limited], юридична особа, що створена та існує відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер 1776352, із місцезнаходженням за адресою: Кінгстон Чамберс, поштова скринька 173, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС-4", юридична особа, що створена та існує відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 35349705, із місцезнаходженням за адресою: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 67

(далі разом – "Акціонери"),

що є акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ", ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 14307794, місцезнаходження за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15 (далі – "Товариство"), та володіють сукупно пакетом у розмірі більше 10% акцій Товариства, повідомляють про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються на 31 січня 2021 року, о 10 годині 15 хвилин, за адресою: Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8 (далі – "Загальні Збори").

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибудуть для участі у Загальних Зборах, буде здійснюватися за місцем (адресою) проведення Загальних Зборів, з 8 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин в день проведення Загальних Зборів 31 січня 2021 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 26 січня 2021 року.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційний комісії для участі у Загальних Зборах:

 1. акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
 2. представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
 3. представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, включені до проекту порядку денного

 

Проект рішення щодо питання, включеного до проекту порядку денного

1.

Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у складі:

 • Зозуля Андрій Володимирович –голова лічильної комісії;
 • Юровська Юлія Борисівна – член лічильної комісії;
 • Косікіна Тетяна Юріївна- член лічильної комісії.

Повноваження Лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборів, скликаних на 31 січня 2021 року.

 

2.

Обрання Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних Зборів.

 

Обрати Азарова Антона Валерійовича Головуючим (головою) Загальних Зборів, а Вожова Володимира Олексійовича – Секретарем Загальних зборів.

3.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової Ради, всіх і кожного, а саме:

 • Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради, акціонер Малиш Анатолій Миколайович;
 • Член Наглядової Ради, акціонер Кононенко Петро Іванович;
 • Член Наглядової Ради, акціонер Труш Михайло Іванович;
 • Член Наглядової Ради, акціонер Молчанов Михайло Миколайович;
 • Член Наглядової Ради, незалежний директор Присяжнюк Василь Степанович;
 • Член Наглядової Ради, акціонер Касай Павло Олександрович;
 • Член Наглядової Ради, акціонер Коцюба Віктор Юрійович;
 • Член Наглядової Ради, акціонер Логвін Валерій Михайлович;
 • Член Наглядової Ради, незалежний директор Дем'янов Володимир Васильович.
 •  

4.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Відповідно до пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», проект рішення не надається у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства.

 

5.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, кожним із них.

Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних Зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства, кожним із них, відповідно до затверджених умов.

6.

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

 

Адреса веб-сайту,

на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством:

mc-osa.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті mc-osa.com.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.

Представник Акціонерів, відповідальний за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, а також уповноважений відповідати на питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів: Опанасюк Елла Олександрівна, тел.: +38 (073) 306 91 10.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15, у робочі дні, робочий час та в доступному місці.

Товариство до початку Загальних Зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Акціонери можуть надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного цих Загальних Зборів на адресу: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 67.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (iі) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів: інформація недоступна у зв'язку із наявною забороною видавати реєстр акціонерів Товариства.

Довідка за телефоном: +38 (073) 306 91 10.

 

Акціонери Товариства:      

 

Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед

[Skyrizon Aircraft Holdings Limited]

 

 

 

ТОВ "МС-4"