Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 19.12.2011
Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 81 від 19.12.2011), прийняте рішення змінити рішення Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» з третього питання порядку денного «Про обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» (протокол № 80 від 28.11.2011) в частині зміни строку, на який Кравця Ігоря Васильовича було обрано як особу, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком», з 28 листопада 2011 (включно) до дати прийняття Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» рішення про обрання Голови Правління ПАТ «Укртелеком» (включно);
Рішення Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» з третього питання порядку денного «Про обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» (протокол № 80 від 28.11.2011) викласти у такій редакції:
«- обрати з 28 листопада 2011 року (включно) до дати прийняття Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» рішення про обрання Голови Правління ПАТ «Укртелеком» (включно) Кравця Ігоря Васильовича особою, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком»;
- встановити, що з 28 листопада 2011 року (включно) до дати прийняття Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» рішення про обрання Голови Правління ПАТ «Укртелеком» (включно) Кравець Ігор Васильович, як особа, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком», наділяється повноваженнями, правами та обов’язками, що віднесені до компетенції Голови Правління Товариства згідно з статутом та іншими актами ПАТ «Укртелеком», а також законодавством України».
Інформація про призначення посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви попередньої посади, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента:
Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., на посаді заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 2 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Станом на 22.12.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» не призначалась.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 19.12.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" подовжено термін повноважень Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ "Укртелеком" Кравець Ігор Васильович паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р. 0