Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 21.05.2012
Наказом тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 18.05.2012р. № 213-к звільнити з 15.06.2012р. з посади директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» за переведенням до Харківської філії ПАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 21.05.2012 № 91, припинити з 15.06.2012 повноваження члена Правління товариства:
- Директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича. Станом на 21.05.2012 інша особа на посаду не призначалась.
Татарчук С.І., паспорт МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997, на посаді директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ «Укртелеком» - члена Правління перебував протягом 8 місяців. Попередня посада директор Харківської філії ВАТ «Укртелеком».У системі реєстру є власником 3 060 акцій ПАТ «Укртелеком», що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.


Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21.05.2012 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Директор дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж ПАТ "Укртелеком" 0.8 Татарчук Сергій Іванович МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській обл., 27.02.1997 0.000016