Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 22.03.2013
Наказом Тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 20.03.2013р. № 9/621к 22.03.2013р. було звільнено
(за власним бажанням на підставі поданої заяви) з посади директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» Тарасенка Ігоря Володимировича.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 22.03.2013р. № 103, припинити з 22.03.2013 повноваження члена Правління товариства:
- директора філії «Дирекції розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» Тарасенка Ігоря Володимировича.
Тарасенко І.В., паспорт СО № 921368, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002р. на посаді директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 1,5 років. Попередня посада – в.о. заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ВАТ «Укртелеком». У реєстрі акціонерів є власником 3 060 акцій, що становить 0,00001634% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 22.03.2013 Наглядова Рада ПАТ "Укртелеком" Звільнено Член Правління 1.5 Тарасенко Ігор Володимирович паспорт СО №921368, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002р. 0.00001634