Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 14.06.2013
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 14.06.2013р. №107, припинити з 18.06.2013р. повноваження члена Правління товариства – Шаповалова
Євгена Анатолійовича.
Шаповалов Є.А., паспорт паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996р. У реєстрі акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14.06.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління ПАТ "Укртелеком" 6 Шаповалов Євген Анатолійович паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.05.2013р. 0.00000005