Ми робимо
інформацію доступною

Ескрін - Річна інформація -

Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" - 00131713

Титульний аркуш Переглянути
Вступ Переглянути
Розділ I. Резюме річної інформації Переглянути
Розділ II. Фактори ризику Переглянути
Розділ IIІ. Основні відомості про емітента Переглянути
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента Переглянути
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента Переглянути
Розділ VI. Інформація про працівників емітента Переглянути
Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента Переглянути
Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу Переглянути
Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента Переглянути
Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами Переглянути
Розділ XІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій Переглянути
Розділ XІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління Переглянути
Розділ XІІІ. Інформація про цінні папери емітента Переглянути
Розділ XІV. Фінансова звітність емітента Переглянути
Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента Переглянути
Розділ XVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента Переглянути
Інформація про осіб, що підписують документ Переглянути
Узагальнені дані річної інформації
1. Основні відомості про емітента Переглянути
2. Інформація про дивіденди Переглянути
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* Переглянути
4. Відомості про цінні папери емітента Переглянути
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів Переглянути
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Фінансова звітність
Баланс Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності
I. Нематеріальні активи Переглянути
II. Основні засоби Переглянути
III. Капітальні інвестиції Переглянути
IV. Фінансові інвестиції Переглянути
V. Доходи і витрати Переглянути
VI. Грошові кошти Переглянути
VII. Забезпечення і резерви Переглянути
VIII. Запаси Переглянути
IX. Дебіторська заборгованість Переглянути
X. Нестачі і втрати від псування цінностей Переглянути
XI. Будівельні контракти Переглянути
XII. Податок на прибуток Переглянути
XIII. Використання амортизаційних відрахувань Переглянути
XIV. Біологічні активи Переглянути
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів Переглянути
Інформація за сегментами Переглянути
Узагальнена інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів Переглянути
Органи акціонерного товариства Переглянути
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Переглянути