Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За 2011 рiк ВАТ "Лисичанськвугiлля" добуло 409,2 тис.тон при планi 700 тис.тон, план виконано на 58,5%, а в порiвняннi з минулим роком на 100,8 тис.тон. знижено. За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 120349 тис.грн, що складає 41,6% до плану (289060 тис. грн.), а в порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї знижено на 30603,8 тис.грн. Доход вiд реалiзацiї продукцiї складає 122440 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 520923 тис. грн, збиток вiд реалiзацiї продукцiїї склав 398483 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати складають 17485 тис. грн, витрати на збут 8187 тис. грн, iншi операцiйнi витрати 93569 тис. грн, iншi операцiйнi доходи 338754 тис. грн, збиток отриманий вiд операцiйної дiяльностi склав 178970 тис. грн. Крiм того iншi доходи 13354 тис. грн, фiнансовi витрати 525 тис. грн, iншi витрати 1582 тис. грн. Фiнансовий результат вiд звичаної дiяльностi до оподаткування - збиток у сумi 167723 тис. грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 119 тис.грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi - збиток у сумi 167842 тис. грн. Чистий збиток -167842 тис.грн.