Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент -
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
11. Примітки 1. По п. 3 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" - Товариством не випускались. 2. По п. 4 Похiдних цiнних паперiв емiтента немає. 3. По п. 5 "Iнформацiя про осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, послугами яких користується емiтент" - особи у Товаристивi вiдсутнi. 4. По п.6 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративного секретаря немає. 5. По п.9 Промiжної фiнансової звiтностi емiтента немає. 6. По п.10 "Змiсту" - iнформацiя вiдсутня тому, що не випускалися цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi..