Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Коди
Дата 01.10.2010
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ 00131713
Територія 65023 м. Одеса вул. Садова, 3 за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правов форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 40.13.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 65023 м. Одеса вул. Садова, 3


Баланс на 30.09.2010

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 2556 1648
- первісна вартість 011 13376 13587
- накопичена амортизація 012 ( 10820 ) ( 11939 )
Незавершене будівництво 020 91321 91097
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1094044 1135381
- первісна вартість 031 2145867 2241636
- знос 032 ( 1051823 ) ( 1106255 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 501810 377174
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 98 54
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1689829 1605354
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 38153 43514
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 452 461
Товари 140 298 48123
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 147268 119484
- первісна вартість 161 210924 208857
- резерв сумнівних боргів 162 ( 63656 ) ( 89373 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 9897 239
- за виданими авансами 180 1913 5353
- з нарахованих доходів 190 1 8
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20814 2811
Поточні фінансові інвестиції 220 86801 212179
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 845 47522
- у т.ч. в касі 231 4 6
- в іноземній валюті 240 38 38
Інші оборотні активи 250 60992 61711
Усього за розділом II 260 367472 541443
III. Витрати майбутніх періодів 270 553 500
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2057854 2147297

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 52124 52124
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 445523 430133
Резервний капітал 340 928 928
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -315683 -290968
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 182892 192217
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 15902 12869
Інші забезпечення 410 2800 28160
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 18702 41029
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 157431
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 499391 499481
Відстрочені податкові зобов’язання 460 73935 73935
Інші довгострокові зобов’язання 470 718824 703963
Усього за розділом III 480 1292150 1434810
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 182220 24677
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 19324 24814
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 56468 105727
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 148964 165309
- з бюджетом 550 4630 18759
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3530 3730
- з оплати праці 580 9118 10320
- з учасниками 590 4313 4276
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 135543 121629
Усього за розділом IV 620 564110 479241
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2057854 2147297


Примітки д/н
Керівник Нiверчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Риман Анастасiя АндрiївнаЗвіт про фінансові результати за 3 квартал 2010 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2217586 1947210
Податок на додану вартість 015 ( 336706 ) ( 285729 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1880880 1661481
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1672553 ) ( 1480434 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 208327 181047
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 13472 16409
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 39738 ) ( 39956 )
Витрати на збут 080 ( 3126 ) ( 2590 )
Інші операційні витрати 090 ( 59564 ) ( 55673 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 119371 99237
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 179916 78026
Фінансові витрати 140 ( 101193 ) ( 96548 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 173720 ) ( 72806 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 24374 7909
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 20701 ) ( 4885 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 3673 3024
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 3673 3024
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 72086 57851
Витрати на оплату праці 240 137980 125886
Відрахування на соціальні заходи 250 49036 44714
Амортизація 260 58489 56650
Інші операційни витрати 270 92088 90445
Разом 280 409679 375546


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 208495560 208495560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 208495560 208495560
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.01 0.01
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.01 0.01
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки Чистий прибуток на одну просту акцiю (код рядка - 320) за звiтний перiод становить 0,01762 грн., за попереднiй перiод становить 0,01450 грн. Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю (код рядка - 330) за звiтний перiод становить 0,01762 грн., за попереднiй перiод становить 0,01450 грн.
Керівник Нiверчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Риман Анастасiя Андрiївна