Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Нiверчук О. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2010
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2010 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131713
Місцезнаходження емітента
65023 м. Одеса вул. Садова, 3
Міжміський код, телефон та факс емітента
(048)705-20-50 (048) 705-20-79
Електронна поштова адреса емітента
kanc@obl.energy.gov.ua
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)