Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. генерального директора - голови правлiння ВАТ "Лисичанськвугiлля"       Ковшарь Валерiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.02.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2011 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32359108
Місцезнаходження емітента
93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Міжміський код, телефон та факс емітента
0645195047 45787
Електронна поштова адреса емітента
luivc@lu.lg.ua, lisichanskygol@mail.ru
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/в в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)