Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 19.00
2 Витрати на оплату працi 42.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 19.00
4 Iншi витрати 20.00

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.