Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди
Дата 01.01.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля" за ЄДРПОУ 32359108
Територія 93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1 за КОАТУУ 4410000000
Організаційно-правов форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ за СПОДУ 1054
Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам’яного вугілля за КВЕД 10.10.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1


Баланс на 2011-12-31

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1471 1479
- первісна вартість 011 1894 1906
- накопичена амортизація 012 ( 423 ) ( 427 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 148894 173214
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 484823 598314
- первісна вартість 031 955560 1082465
- знос 032 ( 470737 ) ( 484151 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 635188 773007
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 34452 19067
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 64201 72519
Готова продукція 130 57885 79578
Товари 140 299 482
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 3516 2781
- первісна вартість 161 10150 8335
- резерв сумнівних боргів 162 ( 6634 ) ( 5554 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 0 1
- за виданими авансами 180 460 718
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 791 616
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 222 257
- у т.ч. в касі 231 3 7
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 7038 33636
Усього за розділом II 260 168864 209655
III. Витрати майбутніх періодів 270 8394 22873
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 812446 1005535

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 385068 385068
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 139906 138541
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -272348 -440190
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 252626 83419
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 16932 20255
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 66122 90635
Усього за розділом II 430 83054 110890
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 6577 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 2618 2618
Інші довгострокові зобов’язання 470 111920 195186
Усього за розділом III 480 121115 197804
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 288 288
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 260 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 96926 175817
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 7621 87586
- з бюджетом 550 48421 36310
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 51900 72573
- з оплати праці 580 17205 18594
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 37095 51931
Усього за розділом IV 620 259716 443099
V. Доходи майбутніх періодів 630 95935 170323
Баланс 640 812446 1005535


Примітки На пiдприємствi встановлена така облiкова полiтика: Основнi засоби та нематерiальнi активи Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв та гiрничих споруд) нараховується прямолiнiйним методом, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". По гiрничим спорудам амортизацiя нараховується iз застосуванням виробничого методу, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом термiну корисного використання об`єкту, що встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об`єкту активом i припиняється на перiод його реконструкцiї, модернизацiї, добудування, дообладнання та консервацiї. До малооцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети з термiном корисного використання бiльш 1 року i вартiстю до 1000,00 грн. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання в розмiрi 100% їхньої вартостi. Запаси Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Запаси, що виготовляються власними силами пiдприємства, приходуються по їхнiй фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу й iншому видобуттю, їхня оцiнка здiйснюється по методу iдентифiкованої собiвартостi. Запаси, що зiпсованi чи застарiли в балансi вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї, що визначається постiйно дiючою комiсiєю. Готова продукцiя та незавершене виробництво вiдображаються в бухгалтерському облiку i балансi по фактичнiй середньозваженiй собiвартостi. Дебiторська заборгованнiсть Дебiторська заборгованнiсть визначаєтья, оцiнюється та облiковується вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованнiсть". Резерв сумнiвних боргiв створюється виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв по кожнiй статтi поточної дебiторської заборгованностi. Зобов`язання Зобов`язання визнаються, оцiнюються та облiковуються вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов`язання". Зобов`язання визнається, якщо його оцiнка може бути вiрогiдно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Нематерiальнi активи за станом на 31.12.2011р. складають 1479 тис.грн. та складаються з права користування надрами та землею. Станом на 31.12.2011 р. незавершене виробництво складає 72519 тис.грн. Готова продукцiя в сумi 79578 тис.грн. складається з залишкiв збагаченого вугiлля на фабриках та пiдлягає вiдвантаженню ДП "Вугiлля України". Чиста дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги складає 2781 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв створенний виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв складає 5554 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -616 тис. грн. Iншi оборотнi активи в сумi -33636 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються згiдно з наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 31.01.2008 р. №48, яким затверджено перелiк матерiалiв довгострокового використання, витрати щодо яких вiдносяться на видобуток вугiлля. В бухгалтерському облiку такi матерiали враховуються на балансовому рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв". Статутний капiтал складає 385068 тис.грн. i складається з 1540272000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Засновником та єдиним акцiонером компанiї є Держава. За станом на 31.12.2011р. iнший додатковий капiтал складає 138541 тис.грн. У резервний капiтал вiдрахувань протягом 2011 року не було. Цiльове фiнансування станом на 31.12.2011року складає 90635 тис.грн., яке складається з цiльового фiнансування на будiвництво та технiчне переоснащення. Вiдстроченi податковi забов'язання згiдно П(С)БО17 складають - 2618 тис.грн., iншi довгостроковi забов'язання 195186 тис.грн. Короткостроковi кредити банку становлять на 31.12.2011року 288 тис.грн. Це є заборгованiсть за кредитами отриманими в банках на поповнення власних обiгових коштiв (на виплату заробiтної плати, придбання матерiалiв). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає -175817 тис.грн. Поточнi забов'язання з одержаних авансiв - 87586 тис.грн. Поточнi забов'язання за розрахунками з бюджетом складають 36310 тис.грн., заборгованiсть по заробiтнiй платi складає 18594 тис.грн., заборгованiсть зi страхування складає 72573 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання у сумi 51931 тис.грн. Станом на 31.12.2011 р. доходи майбутнiх перiодiв склали 170323 тис.грн. та складаються iз залишкової вартостi обладнання, придбаного за бюджетнi кошти, що будуть признанi доходами по сумах нарахованої амортизацiї.
Керівник Ковшарь Валерiй Вiкторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила ВасилiвнаЗвіт про фінансові результати за 4 квартал 2011 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 146577 168817
Податок на додану вартість 015 ( 24137 ) ( 27812 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 122440 141005
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 520923 ) ( 376167 )
Загальновиробничі витрати 045 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 ( 398483 ) ( 235162 )
Інші операційні доходи 060 338754 262435
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 17485 ) ( 14177 )
Витрати на збут 080 ( 8187 ) ( 5806 )
Інші операційні витрати 090 ( 93569 ) ( 78289 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 178970 ) ( 70999 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 13354 16036
Фінансові витрати 140 ( 525 ) ( 1401 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1582 ) ( 312 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 167723 ) ( 56676 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 119 ) ( 6923 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 167842 ) ( 63599 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 162590
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 40648 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 58343
- збиток 225 ( 167842 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 129975 86692
Витрати на оплату праці 240 279953 215406
Відрахування на соціальні заходи 250 128607 100367
Амортизація 260 21131 19985
Інші операційни витрати 270 110509 85888
Разом 280 670175 508338


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 1540272000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1540272000 1540272000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається i вiдображається в облiку доходiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", тобто у момент передачi права власностi на продукцiю (товари, послуги) покупцю. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт) складається з доходу вiд реалiзацiї готової вугiльної продукцiї, шахтно-будiвельних та монтажних робiт, автопослуг, послуг зв`язку та iнших послуг. Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод складають 338754 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод складають 17485 тис.грн. Витрати на збут складаються iз послуг залiзничного транспорту по вiдвантажуванню вугiльної продукцiї у сумi 8187 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати складають 93569 тис.грн. Iншi доходи складаються в основному з сум амортизацiї на необоротнi активи отриманi за рахунок бюджетного фiнансування та безоплатно одержаних активiв вiд списання необоротних активiв. Фiнансовi витрати складаються iз вiдсоткiв нарахованих на банкiвськi позики. Iншi витрати складаються iз собiвартостi списаннх необоротних активiв та безоплатно переданних активiв. Збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає 167723 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi -119 тис.грн. Збиток вiд звичайної дiяльностi за 2011р. складав 167842 тис.грн. Чистий збиток 167842 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерiй Вiкторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна