Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 15561200000009473
Дата державної реєстрації 15.12.1998
Місцезнаходження 65023 м. Одеса вул. Садова, 3
Статутний капітал (грн.) 52123890
Чисельність працівників (чол.) 5428
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 40.13 Розподiлення та постачання електроенергiї 40.12 Передача електроенергiї 63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 25.01
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25.01
Органи управління емітента 1. Загальнi збори акцiонерiв. 2. Наглядова (Спостережна) рада. 3. Правлiння.
Посадові особи емітента Голова Спостережної ради - Спектор Михайло Йосипович Член Спостережної ради - Зоммер Анатолiй Емануїлович Член Спостережної ради - Судак Iгор Олександрович Член Спостережної ради - Глазова Ольга Валерiанiвна Член Спостережної ради - Ракова Олена Сергiївна Член Спостережної ради - ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна" Член Спостережної ради - VS Energy International N.V. Netherlangs Голова Правлiння - Нiверчук Олександр Миколайович Член Правлiння - Стрюченко Олександр Миколайович Член Правлiння - Головной бухгалтер - Риман Анастасiя Андрiївна Член Правлiння - Процак Ярослав Степанович Член Правлiння - Богаченков Вiталiй Юрiйович Член Правлiння - Дучев Юрiй Димитрович Голова Ревiзiйної комiсiї - Федорко Анастасiя Миколаївна
Засновники емітента Засновником Товариства була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство брало участi у створення ПАТ "Пiвденна генеруюча компанiя". Статутний капiтал - 1 200 000 000 (один мiльярд двiстi мiльйонiв) грн. Розмiр частки ВАТ "Одесаобленерго"-31,42 %.