Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери емітента -
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів -
10. Інформація про заміну управителя -
11. Інформація про керуючого іпотекою -
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів -
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом -
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття -
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду -
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку -
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
19. Примітки:
У складі річного звіту не заповнювались розділи : - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб протягом звітного року; - Інформація щодо посади корпоративного секретаря - товариство не створювало посаду корпоративного секретаря - Інформація про рейтингове агентство - товариство не користується послугами рейтингового агентства, рейтингову оцінку не здійснювало; - Інформація про загальні збори акціонерів - загальні збори у звітному році не скликались та не проводились так як єдиним акціонером Товариства є Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості (100% акцій); - Інформація про дивіденди - дивіденди у звітному та попередньому періодах не нараховувались та не сплачувались, рішень про виплату дивідендів не приймалось; - Інформація про облігації емітента - даних немає так як облігації у звітному періоді не випускалися. - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери у звітному періоді не випускалися. - Інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери у звітному періоді не випускалися. - Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - викупу власних акцій протягом звітного періоду емітентом не проводилось. - Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери у звітному періоді не випускалися. - Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - фактів виникнення та подання особливої інформації протягом звітного року не було; - Іпотечних цінних паперів товариство не випускало, Фондів операцій з нерухомістю (ФОН) товариство не має, тому інформація в відповідних розділах 18-22 не подається. - Товариство не є ФОН, тому розділи 23-27 не заповнювались. - Відомості про аудиторський висновок (звіт) - форма не заповнюється, тому що емітент не є приватним акціонерним товариством; - Річна фінансова звітність (складена відповідно до ПСБО) - емітентом не складається. - Звіт про стан об'єкту нерухомості - не було випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.