Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. генерального директора ПАТ "Лисичанськвугілля"       Ласіков Юрій Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2.Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
32359108
4. Місцезнаходження
93100м. Лисичанськ вул. Малиновського, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
064510645172406
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 24.07.2017
(адреса сторінки) (дата)