Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
Територія за КОАТУУ 4411800000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД 05.10
Середня кількість працівників 4246
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Малиновського, 1, м. Лисичанськ, 93100, 06451
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1469 1469 0
первісна вартість 1001 1902 1902 0
накопичена амортизація 1002 433 433 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 800118 762179 0
первісна вартість 1011 1319363 1318805 0
знос 1012 519245 556626 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4812 5219 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 806399 768867 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 158216 98991 0
Виробничі запаси 1101 26830 27724 0
Незавершене виробництво 1102 27755 28741 0
Готова продукція 1103 102951 41756 0
Товари 1104 680 770 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3154 3213 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1414

593

0
з бюджетом 1135 184 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32101 41807 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 475 220 0
Готівка 1166 4 3 0
Рахунки в банках 1167 471 217 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 195544 144824 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1001943 913691 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 385068 385068 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 164194 163776 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4663984 -4934550 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -4114722 -4385706 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1425 1425 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 1608611 1206817 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 77978 59338 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 72101 72101 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1760115 1339681 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 119 119 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 191556 360156 0
за товари, роботи, послуги 1615 396369 434560 0
за розрахунками з бюджетом 1620 263820 307408 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 31761 38786 0
за розрахунками зі страхування 1625 430425 477583 0
за розрахунками з оплати праці 1630 41508 87846 0
за одержаними авансами 1635 286552 272743 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 64061 59335 0
Доходи майбутніх періодів 1665 76361 69772 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1605779 1890194 0
Усього за розділом IІІ 1695 3356550 3959716 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1001943 913691 0

Примітки 1.Розкриття інформації за активами 1.1. Нематеріальні активи та їх амортизація У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 30.06.2017 р. складає 1902 тис.грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 30.06.2017 р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 433 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 30.06.2017 р. складає 1469 тис.грн. 1.2. Основні засоби та їх знос Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів був окремий об’єкт. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів основних засобів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 16 «Основні засоби», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). До збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 станом на 30.06.2017 р. Складає 51232 тис.грн. Амортизація основних засобів здійснювалась із застосуванням прямолінійного та виробничого методів. Станом на 30.06.2017 р. первісна вартість основних засобів складає 1318805 тис.грн. Станом на 30.06.2017 р. залишкова вартість основних засобів складає 762179 тис.грн. 1.3. Капітальні інвестиції Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 30.06.2017 р. вартість капітальних інвестицій складає 214075 тис.грн. 1.4. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Станом на 30.06.2017 р. вартість запасів складає 98991 тис.грн. 1.5. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 30.06.2017 р. складає 220 тис.грн. 1.6. Дебіторська заборгованість У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та станом на 30.06.2017 р. складає 3213 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 30.06.2017 р. складає 593 тис.грн. 2.Розкриття інформації за зобов’язаннями 2.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.06.2017 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 1338256 тис.грн, зокрема: -довгострокові кредити банку 1206817 т.грн.(банк розвитку КНР) -інші довгострокові зобов'язання 59338 тис. грн. Цільове фінансування 72101 тис.грн. Відстрочені податкові зобов'язання 1425 тис.грн. 2.2. Кредиторська заборгованість У фінансових звітах Товариства інформація про поточну кредиторську заборгованість представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.06.2017 р. Товариство мало заборгованість з короткострокових банківських кредитів у сумі 119 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.06.2017 р. складає 434560 тис. грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом в сумі 307408 тис.грн. в т.ч. податок на прибуток 38786 тис.грн. Поточні забезпечення персоналу складають 31326 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 30.06.2017 р. складає 360156 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами на 30.06.2017 р. складає 272743 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці складає 87846 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування складає 477583 тис.грн. Поточні забезпечення складають 59335 тис.грн. Доходи майбутніх періодів складають 69772 тис.грн. Інші поточні зобов’язання з розрахунків з іншими кредиторами складають 1890194 тис.грн. Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 30.06.2017 р складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна. За 6 місяців 2017 р. розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, у розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У фінансових звітах Товариства інформація про власний капітал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Капітал у дооцінках станом на 30.06.2017 р становить 163776 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів. Непокритий збиток станом на 30.06.2017 р. складає 4934550 тис. грн.
Керівник Ласіков Юрій Олександрович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 94115 69686
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 419541 ) ( 384566 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 325426 ) ( 314880 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 268481 216694
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 17184 ) ( 15222 )
Витрати на збут 2150 ( 2250 ) ( 2201 )
Інші операційні витрати 2180 ( 172353 ) ( 347102 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 248732 ) ( 462711 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 17833 11942
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 56564 ) ( 65322 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 285 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 287463 ) ( 516376 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 287463 ) ( 516376 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 197 135
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 197 135
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 197 135
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -287266 -516241
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 82536 86334
Витрати на оплату праці 2505 201244 181298
Відрахування на соціальні заходи 2510 40511 42611
Амортизація 2515 48985 61692
Інші операційні витрати 2520 177843 357474
Разом 2550 551119 729409
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 15402720000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 15402720000 1540272000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.18 -0.33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.18 -0.33
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Інформація щодо обсягу чистого прибутку Облік доходів У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахування IAS 18 «Дохід» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за такими групами та складають станом на 30.06.2017 року: ?дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 94115 тис.грн. ?інші операційні доходи 268481 тис.грн. ?інші доходи – 17833 тис.грн; Облік витрат У фінансових звітах інформація про витрати діяльності Товариства представлені з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Адміністративні витрати за 1 півріччя 2017 року складають - 17184 тис.грн. Інші операційні витрати за 1 півріччя 2017 року складають - 172353 тис.грн. Витрати на збут – 2250 тис.грн. Збиток до оподаткування за 1півріччя 2017 року складає - 287463 тис.грн. Чистий фінансовий результат за 1 півріччя 2017 року складає збиток 287463 тис.грн. Основною причиною збитковості підприємства є: нараховані штрафи, пені за несвоєчасне погашення кредиту в іноземній валюті у сумі 100188 тис.грн.
Керівник Ласіков Юрій Олександрович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

54521

133970
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 127527 76017
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 29 27
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 7614 8519
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 26773 )

( 22397 )
Праці 3105 ( 104823 ) ( 119506 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 28459 ) ( 44069 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 25478 ) ( 28389 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 518 ) ( 523 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 24960 ) ( 27865 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 593 ) ( 220 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 50 ) ( 40 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3480 ) ( 3636 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 35 276
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 290 ) ( 149 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -290 -149
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -255 127
Залишок коштів на початок року 3405 475 832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 220 959

Примітки Інформація щодо грошових коштів У фінансових звітах інформація про рух грошових коштів представлена з урахуванням МСФЗ ( IAS) 07 « Звіт про рух грошових коштів». У «Звіті про рух грошових коштів» розкрита інформація про потоки грошових коштів за 1 півріччя 2017 року з розподілом на потоки від операційної, та фінансової діяльності. Грошові кошти від реалізації вугільної продукції та послуг за 1 півріччя 2017 року складають 54521 тис. грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримано грошових коштів меньше на 79449 тис.грн. Одержано цільове фінансування за 1 півріччя 2017 року у сумі 127527 тис.грн., порівнянні з аналогічним періодом минулого року одержавно цільового фінансування більше на суму 51510 тис.грн. Інші надходження за 1 півріччя 2017 року складають 3480 тис.грн. Витрачено грошових коштів на оплату товарів(робіт,послуг) за 1 півріччя 2017 року 26773 тис.грн. На оплату працівникам витрачено грошових коштів за 1півріччя 2017 року 104823 тис.грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрачено грошових коштів меньше на 14683 тис.грн. Сплачені відрахування на соціальні заходи у сумі 28459 тис.грн, що на 15610 тис.грн. меньше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сплачені зобов’язання з податків та зборів за 1 півріччя 2017 року 25478 тис.грн. Витрачено за 1 півріччя 2017 року на сплату стаціонарного обладнання у сумі 290 тис.грн. Залишок коштів станом на 30.06.17 року становить 220 тис.грн.
Керівник Ласіков Юрій Олександрович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 385068 169023 0 0 -4723611 0 0 -4169520
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -4829 0 0 59627 0 0 54798
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 385068 164194 0 0 -4663984 0 0 -4114722
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -287463 0 0 -287463
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 197 0 0 0 0 0 197
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 197 0 0 0 0 0 197
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -615 0 0 16897 0 0 16282
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -418 0 0 -270566 0 0 -270984
Залишок на кінець року 4300 385068 163776 0 0 -4934550 0 0 -4385706

Примітки Інформація про власний капітал Зареєстрований капітал 30.06.2017 року становить - 385068 тис.грн. Капітал у дооцінках на 30.06.2017 року становить 163776 тис.грн. Непокриті збитки на 30.06.2017 року становлять 4934550 тис.грн. Інших суттєвих змін за 6 місяців 2017 року не було.
Керівник Ласіков Юрій Олександрович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна