Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМІТКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ» ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за період з 01 січня по 30 червня 2017 року 1. Інформація про Товариство та його діяльність Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» (далі – Товариство), засноване Державою в особі Міністерства вугільної промисловості, яке володіє ста відсотками акцій Товариства. Код за ЄДРПОУ – 32359108. Місце знаходження Товариства та основне місце ведення його господарської діяльності: 93100, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Малиновського, 1. Основними напрямками діяльності Товариства згідно статутних документів є видобування кам’яного вугілля. Станом на 30 червня 2017 року в Товаристві облікова кiлькiсть штатних працiвникiв становить 4246 особ. ПАТ “Лисичанськвугілля” - юридична особа. До складу підприємства входять наступні відокремлені підрозділи: 1. ВП «Шахта Привільнянська”; 2. ВП«Шахта ім. Г. Г. Капустіна”; 3. ВП «Шахта ім. Д. Ф. Мельнікова”; 4. ВП «Шахта Новодружеська”; 5. ВП “Автобаза”; 6. ВП “Інформаційно-обчислюваний центр ”; 7. ВП “Шахтобудівельне управління ”; 8. ВП “Вузол виробничо-технологічного зв`язку ”; 9. ВП “Учбово-курсовий комбінат ”; 10. ВП “Управління по забезпеченню та збуту продукції ”; 11. ВП “Санаторій-профілакторій “Привілля”. 2. Умови, в яких працює Товариство Основним видом продукції ПАТ "Лисичанськвугілля" є кам`яне вугілля марки ДГР-200. Рядове вугілля реалізується на виробничо-технічні потреби шахт, робітникам і пенсіонерам згідно колективних договорів, та іншим споживачам за прямими договорами. ПАТ "Лисичанськвугілля" відвантажує рядове вугілля згідно договору на збагачувальні фабрики. Збагачувальні фабрики відвантажують в адресу ТЕС енергетичний концентрат марки ДГСШ класу 0-13 мм. Збагачене вугілля реалізується через оптовий ринок енергетичного вугілля (ОРЕВ) згідно складеного договору про поставку з ДП "Вугілля України", ДП «Державна вугільна компанія» та ДП «Держвуглепостач», тому підприємство залежить вiд енергетичної галузі, яка історично схильна до циклiчностi та впливу загальної економічної ситуації. Вугільна галузь є одним із стратегічних для національної економіки, оскільки вугілля - єдиний з енергетичних ресурсів, який Україна має в обсягах, достатніх для покриття її потреб у розвитку не тільки енергетики, але і економіки в цілому. Однак, незважаючи на свою значну роль у вирішенні енергетичного питання, вугільна промисловість функціонує в умовах кризи. Глобальне уповільнення економічного зростання, і рецесія світової економіки, стали додатковим стимулом для розвитку вугледобувних підприємств з метою використання їх продукції як більш дешевого енергетичного ресурсу. Активізація процесів забезпечення власними енергоресурсами сприяє не тільки енергобезпеці та енергоефективності країни, а й енергозбереження та екологічної гармонізації розвитку суспільного виробництва, що обумовлює актуальність дослідження проблем і перспектив відродження вугільної галузі України. Економіко-організаційні питання розвитку паливно-енергетичного Українського ринку вугілля має важливе значення для економіки і виступає найбільш впливовим фактором підтримки стабільності, економічного і соціального розвитку, а також формування національного курсу економіки в цілому. Однак існує ряд проблем вугільної галузі, серед яких можна виділити наступні: 1) морально і фізично зношений шахтний фонд, його низька інвестиційна привабливість; 2) низька конкурентоспроможність вітчизняного вугілля через його високу собівартість та низьку якість; 3) орієнтованість багатьох вітчизняних підприємств на імпорт вугільної продукції; 4) нестача коштів не тільки на розвиток вугледобувних підприємств, а й на забезпечення поточного функціонування; 5) недосконалість правової системи регулювання відносин власності в галузі; 6) неефективний менеджмент на державному рівні; 7) невирішеність питань екологічної та соціальної безпеки в процесі ліквідації вугільних шахт. З огляду на стан вугільної галузі, державою визначаються цілі та завдання, підходи і способи поліпшення діяльності, розробляються і постійно удосконалюються нові програми перспективного розвитку галузі. Сучасний стан вугільної промисловості України вимагає прийняття і реалізації таких програм розвитку галузі з урахуванням не тільки економічного, але й соціального, екологічного і політичного аспектів. Необхідно зазначити, що останній рік ознаменувався політичною та економічною нестабiльнiстю, суттєвою інфляцією, проведенням АТО з квітня 2014 року на території розташування підприємства. Відсутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Міненерговугілля, що призвело до зменшення видобутку вугілля з очисних вибоїв та високої аварійності гірничо-шахтного обладнання та техногенних аварій (ендогенна пожежа) на шахтах ім.Д.Ф.Мельникова та «Привільнянська», внаслідок яких було тимчасово призупинено вуглевидобуток у 122 півн. лаві пл.К8 ш. ім. Д.Ф.Мельникова та на шахті «Привільнянська», що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля. За 1 півріччя 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля» видобуто 113,9 т.тонн рядового вугілля, що на 148,1 т. тонн, або на 56,5 % менше, ніж заплановано. Шахти ПАТ «Лисичанськвугілля» в 1 півріччі 2017 року значно скоротили видобуток вугілля у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (на 24,3 т. тонн, або на 17,6 %). 3.Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за період з 01 січня 2017 року по 30 червня 2017 року, і складається з таких компонентів: • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2017 року; • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід за 1 півріччя 2017 року; • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 піврічч2017 року; • Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2017 року; • Примітки за 1 півріччя 2017 року. Фінансова звітність складена в тисячах українських гривень, оскільки гривна є валютою в якій виражені операції товариства, всі значення округлені до одиниці. 3.1 Застосування стандартів МСФЗ (IAS и IFRS) З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязі, включно: - МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»; - МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»; - МСФЗ 5 «Не поточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; - МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»; - МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; - МСФЗ 8 «Операційні сегменти»; - МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; - МСБО 2 «Запаси»; - МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»; - МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; - МСБО 10 «Події після звітного періоду»; - МСБО 11 «Будівельні контракти»; - МСБО 12 «Податок на прибуток»; - МСБО 16 «Основні засоби»; - МСБО 17 «Оренда»; - МСБО 18 «Дохід»; - МСБО 19 «Виплати працівникам»; - МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»; - МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; - МСБО 23 «Витрати на позики»; - МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; - МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»; - МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»; - МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»; - МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах»; - МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»; - МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; - МСБО 36 «Зменшення корисності активів»; - МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; - МСБО 38 «Нематеріальні активи»; - МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; - МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» 3.2 Основні бухгалтерські судження та оцінки Підготовка фінансової звiтностi вимагає вiдповiдно до МСФЗ, щоб керiвництво Товариства застосовувало власні судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та зазначену в звiтi величину активів i зобов'язань, доходів i витрат. Оцінки та пов'язанi з ними допущення засновані на минулому досвiдi та інших факторах, якi при існуючих обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартiсть активiв i зобов'язань, якi не доступні з інших джерел. Незважаючи на те, що цi оцінки ґрунтуються на всій наявній у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i події, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такі судження особливо важливі, областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике значення для фінансової звiтностi за МСФЗ. При застосуванні облікової політики Товариства, було застосовано певні судження (додатково до суджень, пов’язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого, включають прийнятність застосування принципу безперервності діяльності при складанні фінансової звітності. 3.3 Безперервність діяльності Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи із припущення безперервності діяльності, у відповідності до якого реалізація активів і погашення зобов’язань здійснюється в ході звичайної діяльності. Повернення активів Товариства, а також його майбутні операції, значно залежать від впливу теперішніх та майбутніх економічних умов. Фінансова звітність Товариства не містить в собі коригування, які необхідно було б здійснити, якби Товариство не могло в подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність у відповідності з принципом безперервності діяльності. Складаючи фінансову звітність, управлінський персонал оцінює здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності. Товариство не складає фінансову звітність на основі припущення безперервності, а розкриває інформацію про цей факт разом з основою, на якій він склав фінансову звітність. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. У кожному випадку детальність розгляду залежить від конкретних фактів. Управлінський персонал, перш ніж упевнитися в доречності МСБО 19 застосовує припущення безперервності, розглядає ряд чинників, які стосуються поточної та очікуваної прибутковості, графіки сплати боргів і потенційні джерела відновлюваного фінансування. 3.4 Оцінка невизначеності Основні припущення щодо майбутнього та інші джерела невизначеності, притаманні застосуванню оцінок при складанні фінансової звітності, які мають значну ймовірність вагомого впливу на суми активів та зобов’язань протягом звітного року при складанні фінансової звітності не мали місця. Як було сказано в пункті «Безперервність діяльності», керівництво Товариства вважає, що володіє достатнім доступом для фінансування для продовження операційної діяльності. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на дату балансу. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення таких умов: а) можна достовірно оцінити суму доходу; б) існує ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигід, пов’язаних з операцією; в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на дату балансу; г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Визнання доходу шляхом посилання на ступінь завершеності операції часто називають методом відсотку завершеності. Згідно з цим методом, дохід визнається в тих облікових періодах, в яких надаються послуги. Визнання доходу на цій основі надає корисну інформацію щодо обсягу послуг та їх результатів протягом періоду Дохід визнається, тільки коли існує ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних з операцією. Але в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність відшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 4. Істотні положення облікової політики, прийняті Товариством для підготовки фінансової звітності Облікова політика підприємства здійснювалась згідно наказу “Про облікову політику ” від 18.07.08 №281 зі змінами та доповненнями, затвердженого Мінвуглепромом, а також наказом ПАТ “Лисичанськвугілля” від 03.01.13 №10 “Про організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ” зі змінами та доповненнями. Основні положення облікової політики, застосовані при пiдготовцi цієї фінансової звiтностi, описані нижче та послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних перiодiв, якщо не вказано iнше. 4.1 Перерахунок іноземної валюти Фінансова звітність Товариства подана в українських гривнях, які є функціональною валютою Товариства. Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, який діяв на дату здійснення господарської операції та на дату підготовки фінансової звітності. Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті перераховуються за офіційним курсом НБУ на дату звітності. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості іноземної валюти, перераховуються за курсом, який діяв на дату здійснення господарської операції. Прибуток та збитки вiд курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів i зобов'язань, включаються до складу чистих прибутків або збитків та показуються у складі курсових різниць у звiтi про фiнансовi результати. Станом на 30 червня 2017 року курс обміну долара до гривні становив 26,976058 гривень за 1 долар США .В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. 4.2 Визнання доходу та витрат Товариство отримує дохід від реалізації товарів та послуг. Продаж продукції визнається, коли ця продукція відвантажена та право власності передано. За 1 півріччя 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля» отримало дохід від реалізації товарів та послуг у сумі 94115 тис.грн., який у зрівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 24429 тис.грн. Відповідно до МСБО 18, товари включають в себе товари, вироблені суб’єктом господарювання з метою продажу, і товари, придбані з метою перепродажу, наприклад товари, придбані роздрібним торговцем, або земля та інша нерухомість, утримувані для перепродажу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар; б) за суб’єктом господарювання не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у володінні, ні ефективний контроль (розпорядження) над проданими товарами; в) суму доходу можна достовірно оцінити; г) ймовірно, що до суб’єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути достовірно оцінені. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: а) можливість достовірно оцінити суму доходу; б) є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигод, пов’язаних з операцією; в) можливість достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; г) можливість достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Товариство окремо визначає виручку від реалізації товарів та реалізації послуг. В складі інших сукупних доходів Товариства відображається різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу. Сума такої різниці переводиться зі складу резерву переоцінки активу до складу інших сукупних доходів. При вибутті активу резерв переоцінки, який відноситься до конкретного активу, який продається, переноситься до складу інших сукупних доходів. Дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка, вже отримана за продаж товарів компенсація визнається як зобов’язання. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходів, пов’язаних з тією самою операцією, або подією. Товариство отримує бюджетне фінансування на державну підтримку на собівартість. Відповідно «Програми розвитку гірничих робіт на 1 півріччя 2017 року» та «Програми економічного розвитку на 1 півріччя 2017 рік» по ПАТ «Лисичанськвугілля» підприємство мало отримати бюджетне фінансування за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" в сумі 296,1 млн.грн. У звітному періоді отримано бюджетне фінансування по коду 2610 за статтею «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» у сумі 127337 тис.грн. Бюджетні кошти на капітальне будівництво, технічне переоснащення та охорону праці в 1 півріччі 2017 року не виділялись. У відповідності до МСБО 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу», таке бюджетне фінансування відображається методом доходу, згідно з яким, бюджетне фінансування визнається доходом та збитком у відповідному періоді. 5.Розкриття інформації за активами 5.1. Нематеріальні активи та їх амортизація Нематеріальні активи це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані й утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, у адміністративних цілях або для передачі іншим особам на умовах оренди. Об’єкти нематеріальних активів сформовані в сім груп, а саме: - право використання природних ресурсів; - право використання майна; - права на знаки для товарів та послуг; - права на об’єкти промислової власності; - авторські та сумісні з ними права; - незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; - інші нематеріальні активи. Якщо об’єкт може бути індетифікованим, існує ймовірність надходження економічних вигід від його використання та вартість об’єкта може бути достовірно визначена. Актив є ідентифікованим, якщо він: a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має Товариство намір зробити це. б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов’язань. Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли: a) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства; б) собівартість активу можна достовірно оцінити. Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять: • ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торгівельних та інших знижок; • будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням. Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизацію, відображається відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 30.07.2017 р. складає 1902 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 30.06.2017р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 433 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 30.06.17р. складає 1 469 тис. грн.,у т.ч. залишкова вартість права користування земельною ділянкою на 30.06.2017 складає 1469 тис. грн. 5.2. Основні засоби Основні засоби Товариства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». До складу інших необоротних матеріальних активів відносяться необоротні активи, вартість яких не перевищує 6000,00 грн і термін використання яких перевищує дванадцять місяців. Незавершені капітальні інвестиції розглядаються як складова основних засобів, амортизація яких не нараховується, оскільки стан активу не є придатним до використання. Запасні частини та допоміжне обладнання, відображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесі їхнього споживання. Основні засоби класифікувати за наступними групами: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Багаторічні насадження Інша основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Нарахування амортизації по МСФЗ починається з дати придбання активу або, у випадку самостійно побудованих активів, з дати завершення будівництва та приведення активу в готовність до використання. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним та виробничим методам на основі індивідуально встановлених очікуваних строків корисного використання відповідних активів та розміру очікуваної економічної вигоди. Строки експлуатації групи основних засобів: «Будівлі та споруди» від 2 до 80 років; «Машини та обладнання» від 5 до 40 років; «Транспортні засоби» від 5 до 30 років; «Інструменти, прилади, інвентар» від 4 до 20 років; «Інші основні засоби» від 12 до 15 років. В момент ремонту та поточного обслуговування нарахування амортизації не припиняється. Первісна вартість об’єктів основних засобів складається з: а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок; б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його до стану, придатному для експлуатації в спосіб, визначений управлінським персоналом; в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Зобов'язання щодо витрат, обліковані відповідно до МСБО 2 чи МСБО 16, визнаються та оцінюються відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"; г) суми відсотків за користування позиковими коштами, при створенні об’єкта основних засобів власними силами: МСБО 23 "Витрати на позики" встановлює критерії для визнання відсотків як компонента балансової вартості об'єкта основних засобів, збудованого власними силами. Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт. Ліквідаційна вартість основних засобів приймається на рівні попередньо оціненої суми, що її можна отримати на час визнання активу об’єктом основних засобів, який амортизується від його вибуття після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. В тому випадку, якщо ліквідаційна вартість активу є незначною, і її вплив на суму розрахованої амортизації є незначним, то таку ліквідаційну вартість приймають рівною нулю відповідно доп. 53 МСФЗ 16 «Основні засоби» Після первинного визнання за собівартістю, Товариство відображає об’єкти основних засобів за собівартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності. З 31.10.2003 року Товариство використовує модель переоціненої вартості об’єктів основних засобів. При такій моделі обліку, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) обліковується за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. До таких збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 на збільшення вартості основних засобів. Залишок резерву на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 30.06.2017 року складає 25762 тис.грн; Порогом суттєвості для здійснення дооцінки або зменшення корисності об’єктів обліку є величина, яка дорівнює 10% відхилення балансової вартості об’єктів необоротних активів від їхньої справедливої вартості. Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибуток або збитки, що виникають у зв’язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. До таких збитків Товариство відносить оцінену суму витрат по основним засобам, які знаходяться на непідконтрольній Україні території у сумі залишкової вартості 2258 тис.грн. У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні доходи. Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються. Станом на 30.06.2017р. знос основних засобів складає 556 626 тис. грн., залишкова вартість – 762179 тис. грн., первісна вартість основних засобів складає 1318805 тис.грн. у зрівнянні аналогічним періодом минулого року залишкова вартість основних засобів зменшилася на 37939 тис.грн. У балансовій вартості основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за 6 місяців 2017 року відбулися такі зміни: Надходження основних засобів всього -12255 тис.грн: Будівлі та споруди-6734 тис. грн; Машини та обладнання-5286 тис. грн; Транспортні засоби -11 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар - 33 тис.грн; Інші основні засоби -191 тис.грн; Надходження незавершених капітальних інвестицій -25 тис.грн. Амортизаційні відрахування всього 48985 тис.грн, з них: Будівлі та споруди-1334 тис. грн; Машини та обладнання-46524 тис. грн; Транспортні засоби -581 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар - 355 тис.грн; Інші основні засоби -191 тис.грн; Залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2017 року-522342 тис.грн, з них: Будівлі та споруди-355898 тис. грн; Машини та обладнання-165493 тис. грн; Транспортні засоби -222 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар - 729 тис.грн; Інші основні засоби -0 тис.грн; Залишкова вартість незавершених капітальних інвестицій-214075 тис.грн. Залишок резерву на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 30.06.2017 року складає 25762 тис.грн; Первісна вартість основних засобів станом на 30.06.2017 року - 1 053 499 тис.грн, з них: Будівлі та споруди-508992 тис. грн; Машини та обладнання- 530540 тис. грн; Транспортні засоби -1065 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар - 3342 тис.грн; Інші основні засоби -9560 тис.грн; Незавершені капітальні інвестиції -214075 тис.грн. До первісної вартості основних засобів віднесено резерв на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 30.06.32017 року у сумі 51231 тис.грн. Накопичений знос засобів станом на 30.06.2017 року – 531157 тис.грн, з них: Будівлі та споруди-153094 тис. грн; Машини та обладнання- 365047 тис. грн; Транспортні засоби -843 тис.грн; Інструменти, прилади, інвентар - 2613 тис.грн; Інші основні засоби -9560 тис.грн; До накопиченого зносу віднесено знос резерву на демонтаж основних засобів та відновлення оточуючого середовища станом на 30.06.32017 року у сумі 25469 тис.грн. Згідно вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку IAS 36 «Зменшення корисності активів» визнання балансової вартості основних засобів припиняється, а саме: - основні засоби зі 100% зносом у сумі - 359159 тис.грн; - основні засоби, які не використовуються у виробництві (затоплені, заперемичені та інші) у частині зносу – 34900 тис. грн; - основні засоби, які використовуються у невиробничий сфері у частині зносу - 49217 тис.грн; - основні засоби, які не використовуються у виробництві (затоплені, заперемичені та інші) у сумі залишкової вартості у сумі 115191 тис. грн; - основні засоби, які використовуються у невиробничий сфері у сумі залишкової вартості 6694 тис. грн; - основні засоби, які знаходяться у зоні АТО, первісна вартість яких складає 7511 тис.грн.а саме: у частині зносу - 5253 тис.грн., у частині залишкової вартості - 2258 тис. грн. - основні засоби, що знаходяться у ремонті у частині зносу - 2814 тис.грн. 5.3. Капітальні інвестиції Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 30.06.17р. вона складає 214075 тис. грн. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх готовності до запланованого використання. 5.4. Довгострокова дебіторська заборгованість До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься заборгованість ПрАТ «Луганська вугільна компанія» за грошові вимоги на користь ПАТ «Лисичанськвугілля» на суму 21874436,54 грн. за не відвантажену вугільну продукцію у кількості 31,2 тис. тон, у т.ч. збитки з послуг залізниці на суму 261340,52 грн., згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 11.03.2014 року, справа №20/47б/2011. (заборгованість рахується на бухгалтерському рахунку 183). Термін оплати заборгованості з 01.04.2022 року по 31.03.2025 року. Станом на 30.06.2017 року довгострокова заборгованість складає 5219 тис. грн. Дебіторська заборгованість відображена в фінансовій звітності за дисконтованою вартістю, згідно вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти». 5.5. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Собівартість обчислюється з використанням середньозваженого методу. Станом на 30.06.2017р. вартість запасів складає 98991 тис.грн., у порівнянні з минулим роком вартість запасів зменшилася на 26403 тис.грн. -Виробничі запаси складають 27724 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість виробничих запасів зменшено на 4727 тис.грн; -Незавершене виробництво складає 28741 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість незавершеного виробництва зменшено на 13834 тис.грн; -Готова продукція складає 41756 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість готової продукції зменшено на 8057 тис.грн; -Товари складають 770 тис.грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість товарів зросла на 215 тис.грн; Враховуючи те, що на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводиться АТО, активи, які перебувають на тимчасово окупованій території України, не є активом та складають 8926 тис. грн., а саме: - згідно вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси» зменшена вартість запасів в частині вартості вугілля, яке знаходяться у зоні АТО у сумі 8380тис.грн.; - згідно вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси» зменшена вартість запасів, які знаходяться у зоні АТО у сумі 546 тис. грн. У зв’язку з відсутністю у МСФЗ окремих положень про витрати майбутніх періодів, вартість матеріалів довгострокового використання, обліковується у якості запасів та відноситься до складу поточних витрат у сумі 19555 тис. грн. Запаси оцінюються Товариством за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за ідентифікованою вартістю. Сума вартості списання запасів визнається в якості витрат та відноситься до витрат по собівартості. Згідно рішень господарського суду Луганської області передано в заставу вугілля в кількості 3,110 тис. тн. на суму 183 тис. грн. КБ «Надра» ( справа №1/51 від15.03.2007р.), а також вугілля в кількості 1345 тис. тн. на суму 119 тис.грн. ПАТ Райфайзен Банк «Аваль» ( справа №4/52 від 14.03.2006р.). Згідно акту опису майна ДПІ у м. Лисичанську від 25.02.2015 року описано вугілля марки ДГР – 0200- енергетичний в кількості 300 тон на суму 264 тис.грн. та згідно акту опису й арешту майна Лисичанського міського управління юстиції описано вугілля марки ДГР -0200- енергетичний в кількості 1000 тон, яке знаходиться на вугільному складі ВП «Шахта ім.Г.Г.Капустіна». 5.6. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 30.06.2017р. складає 220 тис. грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишок коштів зменшився на 739 тис.грн. 5.7. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається за вартістю, в розмірі якої очікується отримання компенсації за проданий товар та надані послуги за вирахуванням суми сумнівної заборгованості. Оцінка резерву сумнівних боргів здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості у повному обсязі перестає бути ймовірним. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо. Створення резерву сумнівних боргів здійснюється після тестування заборгованості на ознаки сумнівності. Ознаками сумнівності заборгованості є наступні критерії: 1) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованості, або з моменту її утворення до звітної дати (якщо в договорі не зазначено термін її погашення) минуло 36 місяців; 2) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованості, або з моменту її утворення до звітної дати пройшло 18 місяців та існують обґрунтовані сумніви в її погашенні, наприклад: - Підприємство не включено до переліку кредиторів боржника, щодо якого господарським судом прийнято постанову про визнання банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; - Наявність рішення господарського суду про відмову в стягненні заборгованості з боржника; - Наявність підтверджених компетентними установами форс-мажорних обставин, які унеможливлюють виконання своїх зобов’язань боржником; - Інші обґрунтовані обставини. Дебіторська заборгованість, класифікована в якості не похідного фінансового активу, що не обертається на активному ринку, з фіксованими або обумовленими платежами відсутня. У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, на кожну дату деномінована в українських гривнях та станом на 30.06.17р. складає 3213 тис. грн. , у порівнянні з минулим роком зросла на 89 тис. грн. Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення втрати вартості даних активів. Товариство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об’єктивних ознаках втрати вартості активу. Аналіз дебіторської заборгованості, у т.ч. - не прострочена та не знецінена заборгованість-5563 тис.грн; - прострочена та знецінена заборгованість-40050 тис.грн; - прострочена менше ніж 30 днів -33 тис.грн; - прострочена від 30 до 90 днів -5473 тис.грн; - прострочена від 90 до180 днів-12450 тис.грн; - прострочена від 180 до 360 днів-21699 тис.грн; - прострочена більше 360 днів-395 тис.грн; - сумнівна заборгованість-7624 тис.грн, Всього дебіторської заборгованості-53237 тис.грн Станом на 30.06.2017р. резерв сумнівних боргів складає 7624 тис. грн, а саме: ДВАТ ДХК «Лисичанськвугілля»-7621тис. грн,(послуги); ТОВ "Харті" -3тис.грн.(ТМЦ). 5.8. Авансові платежі постачальникам Аванси, надані постачальникам, відображаються за собівартістю. Сума авансів постачальникам зменшена на суму 90 тис.грн., тієї частини залишку субрахунку 644 «Податковий кредит», яка пов’язана з виданими авансами. У зв’язку з відсутністю у МСФЗ окремих положень про витрати майбутніх періодів, витрати майбутніх періодів, які пов’язані з передплатою видань та іншими передплатами включені до складу дебіторської заборгованості за виданими авансами у сумі 63 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 30.06.17р. складає 593 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 386 тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами на 30.06.2017 року в основному складається з попередньої оплати постачальникам за товарно- матеріальні цінності, товари, послуги . Інша поточна дебіторська заборгованість складає 41807 тис.грн, у т.ч. - розрахунки з Фондом соціального страхування по ВПП- лікарняні листи-226 тис.грн; - розрахунки з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - лікарняні листи-67 тис.грн; - сума податкового кредиту по контрагентах - платниках ПДВ, які застосовують касовий метод, а також по контрагентам, які на дату балансу не зареєстрували податкові накладні в ЄРПН через від'ємне значення рахунку в системі електронного адміністрування-41249 тис.грн; - інші-265 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на кожну дату деномінована в українських гривнях. Стаття «Інші оборотні активи» зменшена на частину залишку субрахунку 643 «Податкове зобов’язання» (з одночасним зменшенням цієї суми у складі статті «Кредиторська заборгованість за одержаними авансами), яка пов’язана з виданими авансами у сумі 61486 тис.грн. Станом на дату цієї звітності Товариство включило суми податкового кредиту з податку на додану вартість в зменшення зобов’язань з ПДВ. 6. Розкриття інформації за зобов’язаннями 6.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS) 37. Станом на 30.06.17р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму –1 339 681 тис. грн., зокрема: І. Реструктуризована заборгованість по розрахункам з бюджетом - 59338 тис. грн,з них: 1. ПДВ- 4992 тис.грн; 2. податок на прибуток-35166 тис.грн; 3. дивіденди, частина прибутку-425 тис.грн; 4. плата за землю-154 тис.грн; 5.плата за користування надрами-3785 тис.грн; 6. інші -14816 тис.грн у т.ч.: 6.1. штрафні санкції з податку на прибуток -770 тис.грн; 6.2.штрафні санкції та пеня з ПДВ-7023 тис.грн; 6.3. екологічний податок-6875 тис.грн; 6.3. штрафні санкції з земельного податку- 147 тис.грн; 6.4. пеня з частини прибутку -1 тис.грн. ІІ. Довгостроковий кредит банку-1 206 817 тис.грн; ІІІ. Цільове фінансування-72101 тис. грн; ІV. Відстрочені податкові зобов’язання -1425 тис.грн. 6.2. Кредити Станом на 30.06.2017 року довгостроковий кредит банку складає 1206817 тис. грн., який був отриманий від Державного банку розвитку КНР згідно договору б/н від 21.12.2011р. під 7,05% річних строком 108 місяців на реалізацію пілотного проекту щодо технічного переоснащення та модернізації шахти ім. Д. Ф. Мельникова у сумі 85 000 тис. дол. США під державні гарантії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011р. №598. Короткострокові кредити банку станом на 30.06.2017 року становлять 119 тис. грн. у тому числі : -ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно договору від 30.03.2004р.№011/1-31/73 під 10% річних у сумі 119 тис.грн. Крім того, у поточних довгострокових зобов’язаннях відображена заборгованість за довгостроковим кредитом 169 тис.грн, у тому числі: - ВАТ КБ «Надра» згідно договору від 03.09.2003р. №115-2003 під 23% річних у сумі 169 тис.грн. Відповідно до Постанови Правління НБУ від 04 червня 2015 №358 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Комерційний банк Надра» відкрита процедура ліквідації ПАТ «КБ «Надра»». Згідно рішень господарського суду Луганської області передано в заставу вугілля в кількості 3,110 тис. тн. на суму 183 тис. грн. КБ «Надра» ( справа №1/51 від 15.03.2007р.), а також вугілля в кількості 1345 тис. тн. на суму 119 тис. грн. ПАТ Райфайзен Банк «Аваль» ( справа №4/52 від 14.03.2006р.). Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 №598 «Деякі питання надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими відкритим акціонерним товариством «Лисичанськвугілля» та згідно Договору застави від 28.10.2014р. №13010-05/86 з Міністерством фінансів України установлено, що основним забезпеченням виконання зобов’язань ПАТ «Лисичанськвугілля» є застава гірничошахтного обладнання придбаного згідно Комерційного контракту від 07.03.2012р. №06-214/2 на суму 59,4 млн. дол. США у Компанії «Tiandi Science Technology Co. «LTD»» КНР за рахунок кредитних коштів, отриманих за Договором кредиту від 1.12.2011р. від Державного банку розвитку КНР. Додатковим забезпеченням є майнові права на отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції. (Договір поставки вугілля від 09.02.2012 р. №11-12/2-ЕН та додатковими угодами з ДП «Вугілля України» на загальну суму 680 000 тис. грн). 6.3.Поточний податок на прибуток Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу, відображеного Товариством у його податкових деклараціях. В 2017 році ставка податку складає 18%. 6.4. Податковий облік Підприємство є платником податку на додану вартість, податку на прибуток та інших платежів до бюджету . Податок на додану вартість визнається у відповідності з українським законодавством, чинним на звітну дату. ПАТ «Лисичанськвугілля» з 16.09.2016 року переведено на обслуговування до Харьківсього управління офісу великих плаників податків Державної фіскальної служби, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 року №247 «Деякі питання територіальних органів ДФС. На підставі ст. 200.1. ст. 200 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 16.10.2015 року №569 «Порядок системи електронного адміністрування податку на додану вартість» з 01.07.2015 року працює на постійній основі система адміністрування податку на додану вартість, з обов’язковою реєстрацією податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЕРПН). Система електронного адміністрування ПДВ функціонує в режимі, який вимагає здійснення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних лише в разі наявності на бюджетному рахунку з адміністрування ПДВ. Підприємство має від’ємне значення на адміністрированому рахунку станом на 30.06.2017 року у сумі -76 851 911,90 грн. і не має змоги провести реєстрацією податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЕРПН). З 01.01.2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі» від 24.11.2015 року №812-VIII, який буде діяти тимчасово до 1 січня 2019 року. Відповідно до п.45 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, до 01.01.2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення. ПАТ «Лисичанськвугілля» застосовує пільгу постачання вугілля та або продуктів його збагачення товарної позиції за кодом УКТЗЕД-2701, з застосуванням норми пункту 198.5 ст. 198 цього Кодексу. Київська Торгова - промислова палата надала ПАТ «Лисичанськвугілля» експертний висновок № К-413 від 28.03.2016року яким підтверджено, що кам’яне вугілля, яке добуває Товариство, відповідає коду 2701190000 згідно з «Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). 6.5. Відстрочений податок на прибуток Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату складання балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов’язання – суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком: - ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та - тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, за винятком ситуацій, коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи – це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до: тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком: - ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); - тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й асоційовані підприємства, у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання. Відстрочені податкові зобов’язання станом на 30.06.2017 року складають 1425 тис.грн.
6.6. Кредиторська заборгованість Поточні зобов’язання Товариство класифікує зобов’язання як поточне, якщо: а) сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу, яким для Товариства є 1 календарний рік або дванадцять місяців; б) він утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; г) він не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. Умови зобов’язання, які можуть, за вибором контрагента, привести до його погашення випуском інструментів власного капіталу, не впливають на класифікацію. У Міжнародних Стандартах Фінансової Звітності (далі МСФЗ) не має стандарту, що регламентує облік кредиторської заборгованості як такої. Принципи обліку випливають з багатьох окремих стандартів (МСФЗ (IAS) 18"Дохід", МСФЗ (IAS) 11 «Договори підряду», МСФЗ (IAS) 32«Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації» і МСФЗ(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і т.д.), а питання обліку кредиторської заборгованостей, так чи інакше, зачіпаються практично у всіх стандартах. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 30.06.2017 року складає 360156 тис. грн., а саме: - кредит Державного банку розвитку КНР у сумі 168600 тис. грн , який підлягає сплати у 2017 році; - заборгованість ДП «Вугілля України» у сумі 191387 тис. грн. (договір реструктуризації боргу від 08.01.2013 №11/12-РБ., з них фінансова допомога 40420 тис. грн.; - сума кредиту ВАТ КБ «Надра» з-но договору від 03.09.2003р. №115-2003 під 23% річних у сумі 169 тис.грн. Відповідно до Постанови Правління НБУ від 04 червня 2015 №358 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Комерційний банк Надра» відкрита процедура ліквідації ПАТ «КБ «Надра»». Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.06.2017р. складає 434560 тис. грн. Заборгованість зросла на 123243 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. за рахунок несвоєчасної оплати спожитої електроенергії, послуг теплопостачання, водоспоживання і т.д. Кредиторська заборгованість з бюджетом у сумі 307408 тис.грн в т.ч. :- Податок на прибуток -38786 тис.грн; - ПДВ - 152342 тис.грн; - Акцизний податок-4 тис.грн; - Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до держбюджету14512 тис.грн; - Податок на доходи з фізичних осіб-20751 тис.грн; - Військовий збір - 1818 тис.грн; - Екологічний податок- 33025 тис.грн; - Орендна плата -73 тис.грн; - Рентна плата за користування надрами -19244 тис.грн; - Спец. використання води -18 тис.грн; - Транспортний податок -37 тис.грн; - Плата за землю -4712 тис.грн; - Штрафні санкції та пені -22086 тис.грн. Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом у порівнянні з 1 півріччям 2016 року зросла на 53961 тис.грн. за рахунок нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату нарахованих податків та збільшення нарахування ПДВ на списання кредиторської заборгованості з минулим терміном позовної давності. Кредиторська заборгованість з одержаних авансів складає - 272743 тис. грн. (передплата за вугілля ДП «Вугілля України», ДП «Державна вугільна компанія» та ДП «Держвуглепостач»). Зменшена кредиторська заборгованість на «Податкові зобов’язання» у частині, яка пов’язана з отриманням авансів на суму 61486 тис.грн. (сальдо субрахунку 643) Заборгованість зросла на 35885 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування складає 477583 тис.грн., у т.ч.: - Єдиний внесок -63130 тис.грн; - Пенсійний фонд-1086 тис.грн; -ФСС від НВВ-12699 тис.грн; -Фонд зайнятості -1260 тис.грн; - Штрафи по ЕСВ- 93428 тис.грн; - Штрафи по ПФ-274 тис.грн; - Штрафи по ФСС від НВВ-10951 тис.грн; - Штрафи по Фонду зайнятості-43 тис.грн; - Штрафи по ФСС з ТВП-178 тис.грн. - Пільгові пенсії-294314 тис.грн; - Відсотки за розстрочку по ФНСС-220 тис.грн. Товариство має юридичний обов’язок відшкодовувати Пенсійному фонду України додаткові пенсії, що виплачуються певним категоріям колишніх робітників. Працівники, які мають стаж роботи в небезпечних умовах і, отже, право на достроковий вихід на пенсію, також мають право на додаткову компенсацію, що фінансується Товариством. . Поточні забезпечення складають 59335 тис.грн., а саме: - Резерв на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи»-25762 тис.грн; - Резерв на суму зносу основних засобів, що знаходяться у ремонті згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» -2247 тис.грн; - Резерв забезпечення виплат відпусток-31326 тис.грн. Доходи майбутніх періодів станом на 30.06.2017 року складають 69772 тис.грн. (доходи майбутніх періодів від вартості основних засобів, придбаних за рахунок коштів державного бюджету), доходи майбутніх періодів станом на 30.06.2016 року складали 87417 тис. грн. 6.7. Управління капіталом Товариство не має офіційно затвердженої політики управління капіталом, але управлінський персонал намагається підтримувати достатній рівень капіталу для забезпечення операційних і стратегічних потреб, а також довіри з боку учасників ринку. Протягом звітного періоду підхід Товариством до управління капіталом не змінювався. Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 31.03.17 р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. (25 копійок) кожна. За 1півріччя 2017 року розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у розпорядженні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. У розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У частині зареєстрованого капіталу особливої уваги потребують операції з інструментами власного капіталу, які регулюються низкою міжнародних стандартів: МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 32« Фінансові інструменти: подання », МСБО (IAS) 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (кожен стандарт визначає певний аспект визнання операцій з власним капіталом або віднесення відповідних операцій до розрахунків по зобов'язання. Капітал у дооцінках складається із суми дооцінки необоротних активів та становить на 30 .06.2017 року 163776 тис.грн., у т.ч.: - Фонд дооцінки основних засобів-11521 тис.грн; - Фонд дооцінки нематеріальних активів-1877 тис.грн; - Інший капітал у дооцінках-46689 тис.грн. (фонд дооцінки незавершеного будівництва) Капітал у дооцінках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився на 5991 тис.грн. за рахунок нарахованого зносу на дооцінку основних засобів. Непокритий збиток станом на 30.06.2017р. складає 4 934 550 тис. грн. 6.8. Пов’язані сторони Пов’язаними сторонами підприємства є контрагенти, які відносяться до Міністерства енергетики та вугільної промисловості : -ДП «Регіональні електричні мережі» - поставлено електроенергії за 1півріччя 2017 року у сумі 58 277 тис. грн. -ДП «Держвуглепостач» було реалізовано вугільної продукції в 1 півріччі 2017 року у сумі 78517 тис. грн. 6.9. Виплати працівникам Виплати працівникам включають: а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також не грошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності; в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше; г) виплати при звільненні. Товариство, не бере на себе актуарні та інвестиційні ризики, пов’язані з програмою виплат по закінченню трудової діяльності. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 30.06.2017 року складає 87846 тис. грн., що на 21 838 тис. грн більше ніж заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 30.06.2016 року, яка складала 66 008 тис. грн. Зменшення обсягів видобутку вугілля негативно позначилося на фінансовому стані підприємства та спричинило зростання заборгованості по заробітній платі. 7. Інші поточні зобов’язання Інші поточні зобов’язання з розрахунків з іншими кредиторами та складають - 1 890 194 тис. грн., у т.ч. - заборгованість Мінфіну України за кредитними зобов’язаннями Державному банку розвитку КНР складає 1 724 240 тис.грн.; - Передплата за утримання дитини у дитячому садку-54 тис.грн; - Утримання із заробітної плати аліментів-811 тис.грн; - Утримання із заробітної плати внесків незалежним профспілкам-141 тис.грн; - Утримання із зарплати внесків первинної профспілкової організації - 1747 тис.грн; - Відрахування первинної профспілкова організація – (культ.-масові заходи)-3159 тис.грн; - Відрахування незалежним профспілкам– (культ.-масові заходи)-318 тис.грн; - Нараховані витрати згідно з рішенням суду (інфляційні нарахування 3% річних, держмито)-137283 тис.грн; -Утримання із з/плати за комунальні послуги-303 тис.грн; - Утримання із з/плати внесків страхової компанії АСКО-188 тис.грн; - Утримання із з/плати внесків на погашення кредитів-47 тис.грн; - Нараховані відсотки по кредиту - банк "Надра-331 тис.грн; - Розрахунки з підзвітними особами-164 тис.грн; - Штрафи фонду захисту інвалідів - 21317 тис.грн; -Розрахункове- кассове обслуговування-39 тис.грн. - Утримання із з/плати на лікування М.І. Тищенко- 52 тис.грн. Заборгованість зросла на 686123 тис.грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року за рахунок збільшення заборгованості Мінфіну України (держгарантіі сплати інвалютного кредиту). 8. Припущення при здійсненні оцінок певних статей звітності При підготовці фінансової звітності були зроблені наступні припущення, що мають вплив на статті, розмір якого не перевищує межу суттєвості. Межа суттєвості встановлена на рівні 5 відсотків до загальної валюти звіту про фінансовий стан. 9. Непередбачені податкові зобов’язання Товариство здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя стосовно тлумачення податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями, а також між Міністерством фінансів та іншими державними органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством мають право застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох наступних календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути подовжений. Ці факти створюють набагато серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ризики, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз’яснень та рішень судів, що податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку. Однак відповідні органи можуть мати інше тлумачення зазначених вище положень, і, якщо вони зможуть довести обґрунтованість своїх тлумачень, виконання їх . 10. Фінансовий результат Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по підприємству за 1 півріччя 2017 року складає 94115 тис. грн., який збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 24429 тис.грн. (1 півріччя 2016 року складав 69686 тис.грн.) Виробнича собівартість готової вугільної продукції складає за 1 півріччя 2017 року 322319 тис.грн., а саме: - Матеріальні витрати -89539 тис.грн, у т.ч. -матеріали-11869 тис.грн; -паливо-4633 тис.грн; -електроенергія-45938 тис.грн; -послуги виробничого характеру-27099 тис.грн; -Витрати на оплату праці- 135649 тис.грн; -Відрахування на соціальні заходи-29330 тис.грн; -Амортизація-39574 тис.грн; -Інші витрати-28227 тис.грн Всього-322319 тис.грн. Підприємство має збитки від реалізації продукції на суму 325426 тис. грн.( у 1 півріччі 2016 року - 314880 тис.грн.). Адміністративні витрати: -Матеріальні витрати -401 тис.грн, у т.ч. -матеріали-238 тис.грн; -електроенергія-163 тис.грн; -Витрати на оплату праці -5554 тис.грн; -Відрахування на соціальні заходи-1180 тис.грн; -Амортизація-123 тис.грн; -Інші витрати-9926 тис.грн Всього-17184 тис.грн. Витрати на збут: -Матеріальні витрати -94 тис.грн, у т.ч. -матеріали-17 тис.грн; -електроенергія-77 тис.грн; -Витрати на оплату праці -1648 тис.грн; -Відрахування на соціальні заходи- 344 тис.грн; -Інші витрати-164 тис.грн Всього-2250 тис.грн. Інші операційні доходи -268481 тис.грн, у т.ч.-: - Операційна оренда активів-23 тис. грн; - Дохід від реалізації інших оборотних активів,інших послуг (робіт)- 2479 тис.грн; - Дохід від операційної курсової різниці-114353 тис.грн; - Дохід від утримання житлово-комунальних та соціально-культурних призначень-2182 тис.грн; - Бюджетне фінансування по статті «Держпідтримка на часткове покриття витрат із собівартості» -127337 тис.грн; - Дохід від списання безнадійних боргів-21491 тис.грн - Інші операційні доходи - 616 тис.грн. Основними причинами, які негативно вплинули на фінансовий стан підприємства у 1 півріччі 2017 року являються: -невиконання плану реалізації готової вугільної продукції. При плані 230104,0 тис. грн., фактичне виконання складає 93853,9 тис. грн. (40,8%), що привело до витрат по собівартості реалізованої продукції вище ціни реалізації у сумі 325426 тис.грн. Інші операційні витрати станом на 30.06.2017 року складають-172353 тис.грн., у т.ч. - нарахування штрафів, пені, неустойки - 113802 тис.грн; - витрати від утримання житлово-комунальних та соціально-культурних призначень-11297 тис.грн; - операційна курсова різниця -1068 тис.грн; - Реалізація інших оборотних активів,інших послуг (робіт) -1517 тис.грн; - Витрати на побутове вугілля-715 тис.грн; - Зарплата яка не включена до собівартості-12013 тис.грн; - Витрати пов’язані з мобілізаційними заходами-2414 тис.грн; - Відрахування профспілкам на культ. масові заходи - 1368 тис.грн; - Витрати, пов’язані з оплатою працівникам тимчасової працездатності-1861 тис. грн; - Інші операційні витрати-26298 тис.грн. Чистий збиток підприємства після оподаткування складає 287 463 тис. грн. 11. Інші питання У 1 півріччі 2017 р. підприємство працювало в умовах гострого дефіциту обігових коштів і знаходилось в дуже складному фінансовому становищі, яке погіршилося у зв’язку із випадками ендогенної пожежі на шахтах підприємства у січні 2016 року на ш. ім. Д.Ф. Мельникова, та у травні 2016 року на ш. Привільнянська. А також фактором погіршення фінансового стану підприємства є здійснення господарської діяльності в умовах обставин непереборної сили (форс-мажору) та соціально-політичної, економічної нестабільності в регіоні, яка обумовлена проведенням на території Луганської, Донецької областях антитерористичної операції. (Розпорядження КМУ від 02.12.2015р. №1275-Р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»). У 1 півріччі 2017 року Товариством було виправлені помилки за попередні звітні періоди. Згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» проведені зміни валюти балансу на початок періоду в Балансі (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017 року. Вплив виправлення помилок на статті фінансової звітності Товариства станом на 30 червня 2017 року представлено наступним: 1. «Знос основних засобів» (Рядок балансу 1012) збільшився на 23707 тис.грн. та складає 519245 тис.грн, у зв’язку з віднесенням на вартість основних засобів зобов’язань на відновлення навколишнього середовища, у відповідності до норм МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи на шахтах» та відповідно нарахування зносу на основні засоби за минулий період. 2. «Довгострокова дебіторська заборгованість» (рядок балансу 1040) зменшилася на 3401 тис.грн, та складає 4812 тис.грн. у зв’язку з виправленням помилок за минулі роки. 4. «Додатковий капітал» (Рядок балансу 1405) зменшився на 4829 тис.грн, та складає 164194 тис.грн., у зв’язку з виключенням з додаткового капіталу об’єктів, що не відповідають визначенню активів (соціальної сфери); 5. «Непокритий збиток» (рядок балансу 14201) зменшився на 59887 тис. грн. та складає 4 663 984 тис.грн., за рахунок впливу рядків 1040,1615, 1620,1660,1690; 6 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядок балансу1615) зросла на 46 тис. грн та складає 396369 тис.грн, внаслідок відображення в обліку кредиторської заборгованості минулого року, зокрема: відновлення в обліку заборгованості Товариства перед КСП «Лисичанськводоканал» -45 тис.грн ,та ДП «Прозоро»-1 тис.грн. за послуги; 7. «Поточні забезпечення» (рядок балансу 1660) зменшено на 23707 тис. грн. та складають 64061 тис.грн.- за рахунок віднесення на вартість основних засобів резерву забезпечення на відновлення навколишнього середовища. 8. «Інші поточні зобов’язання» зменшено на 7543 тис. грн. та складає 1605779 тис. грн. за рахунок збільшення заборгованості минулих років Міністерства фінансів України.-3 тис.грн, та сторнування штрафів фонду захисту інвалідів у сумі 7546 тис.грн. Згідно Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» від 12.04.2012 №4650-VІ із змінами та доповненнями ПАТ «Лисичанськвугілля» відноситься до об’єктів державної власності, які підлягають приватизації. В.о.генерального директора Ю.О.Ласіков Головний бухгалтер Л.В.Ступченко Виконавці: Філонова І.С. 9-63-37 Петишева С.А. 9-60-47 Смирнова Н.П. 9-60-25 Дорошенко Н.С. 9-62-28