Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ" за ЄДРПОУ 20572069
Територія за КОАТУУ 3210500000
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту за КВЕД 52.23
Середня кількість працівників 3915
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 08307 Київська обл., м.Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль"
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1449198 1460301
первісна вартість 1001 1468243 1481627
накопичена амортизація 1002 19045 21326
Незавершені капітальні інвестиції 1005 958060 1026411
Основні засоби: 1010 5114808 5035397
первісна вартість 1011 12469863 12539060
знос 1012 7355055 7503663
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035 1993 1993
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17071 16296
Відстрочені податкові активи 1045 51307 51307
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 7592437 7591705
II. Оборотні активи
Запаси 1100 154635 143362
Виробничі запаси 1101 154606 143333
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104 29 29
Поточні біологічні активи 1110 28 29
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120 4172 84075
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 277481 254852
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

38108

35639

з бюджетом 1135 100195 766
у тому числі з податку на прибуток 1136 99256
з нарахованих доходів 1140 6983 10395
із внутрішніх розрахунків 1145 4137 4137
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 327577 327097
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 617800 642495
Готівка 1166 3 5
Рахунки в банках 1167 616938 627391
Витрати майбутніх періодів 1170 205 594
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 11976 32840
Усього за розділом II 1195 1543297 1536281
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 9135734 9127986

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 556521 556521
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 1695347 1695347
Додатковий капітал 1410 2504049 2504081
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1045383 1262152
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 5801300 6018101
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510 1832495 1803342
Інші довгострокові зобов’язання 1515 250189
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525 4 4
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 2082688 1803346
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 366229 175063
за товари, роботи, послуги 1615 114155 164118
за розрахунками з бюджетом 1620 273852 464285
за у тому числі з податку на прибуток 1621 12600
за розрахунками зі страхування 1625 2752 3323
за розрахунками з оплати праці 1630 18654 20657
за одержаними авансами 1635 27215 47837
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645 4143 4143
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 20463 26844
Доходи майбутніх періодів 1665 376527 361087
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 47756 39182
Усього за розділом IІІ 1695 1251746 1306539
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 9135734 9127986

Примітки
Керівник Рябiкiн П.Б.
Головний бухгалтер Шиловцева Г.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ" за ЄДРПОУ 20572069
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1873849 1440432
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 604386 ) ( 526661 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 1269463 913771
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 75156 83856
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 41578 ) ( 31561 )
Витрати на збут 2150 ( 1184 ) ( 655 )
Інші операційні витрати 2180 ( 24265 ) ( 81800 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1277592 883611
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 9268 593
Інші доходи 2240 46349 61068
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 158294 ) ( 196133 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 13021 ) ( 84335 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1161894 664804
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -210641 -129554
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 951253 535250
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( ) ( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 951253 535250
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 110227 109949
Витрати на оплату праці 2505 261480 201540
Відрахування на соціальні заходи 2510 57066 44536
Амортизація 2515 152344 155753
Інші операційні витрати 2520 88648 125096
Разом 2550 669765 636874
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Рябiкiн П.Б.
Головний бухгалтер Шиловцева Г.О.