Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 4404498 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 4404498 X X
iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї С 24.04.2013 4404498 24 19.03.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 4295053 X X
Інші зобов'язання X 2012972 X X
Усього зобов'язань X 10712523 X X
Опис: До зобов'язань за iменними вiдсотковими облiгацiями вiдноситься: - зобов'язання за облiгацiями ( серiя С) у сумi - 4 404 498 тис.грн. - заборгованiсть по нарахованим % по облiгацiям ( серiї С) - 2 012 944 тис.грн.: - заборгованiсть з оплати працi - 22 тис.грн.; - заборгованiсть iншим кредиторам -6 тис.грн. - фiнансова допомога на зворотнiй основi - 4 295 053 тис.грн. в т.ч. ПАТ " Укртелеком" - 737 983 тис.грн.; АТ " СКМ" - 23 686 тис.грн.; нерезидентiв - 3 533 384 тис.грн.