Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері проводового електрозв'язку за КВЕД 61.10
Середня кількість працівників 24862
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 18
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 57444 167713 42276
первісна вартість 1001 480576 614574 498770
накопичена амортизація 1002 -423132 -446861 -456494
Незавершені капітальні інвестиції 1005 665579 737588 359040
Основні засоби: 1010 8839758 8965922 7080832
первісна вартість 1011 8839758 9340249 25529198
знос 1012 0 -374327 -18448366
Інвестиційна нерухомість: 1015 180100 171665 10362
первісна вартість 1016 180100 171665 15510
знос 1017 0 0 -5128
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

618

415

1075
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 22925
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 555 740 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 21269
Усього за розділом I 1095 9744054 10044043 7537799
II. Оборотні активи
Запаси 1100 143940 136143 62200
Виробничі запаси 1101 113741 102613 24246
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 1 76
Товари 1104 30199 33530 37878
Поточні біологічні активи 1110 0 0 1
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 501226 547709 541878
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

57543

42097

49888
з бюджетом 1135 6257 5545 1173
у тому числі з податку на прибуток 1136 801 493 0
з нарахованих доходів 1140 70772 77591 2216
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 4302
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 765235 921401 15671
Поточні фінансові інвестиції 1160 160872 619734 22019
Гроші та їх еквіваленти 1165 129838 229961 249691
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 13232 70222 69822
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 10865 13898 20198
Усього за розділом II 1195 1859780 2664301 1039059
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1397411 1635028 519860
Баланс 1300 13001245 14343372 9096718

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4681562 4681562 4681562
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 8885075 8804226 3011892
Додатковий капітал 1410 411370 411370 411370
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 222812 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4923612 -5253079 -3025351
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 9277207 8866891 5302285
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 712465 725602 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 546762 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 400150 4239
Довгострокові забезпечення 1520 282026 288023 223115
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 3 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 994491 1560387 227354
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1072611 1381968 423949
Векселі видані 1605 0 0 370
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 846858 427031 2388778
за товари, роботи, послуги 1615 326338 437608 273823
за розрахунками з бюджетом 1620 84162 210802 74879
за у тому числі з податку на прибуток 1621 5444 36061 7340
за розрахунками зі страхування 1625 11310 8961 34596
за розрахунками з оплати праці 1630 46214 43605 76428
за одержаними авансами 1635 68050 77280 73612
за розрахунками з учасниками 1640 1898 1898 1900
із внутрішніх розрахунків 1645 869 1083 1047
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 252832 1301486 103337
Доходи майбутніх періодів 1665 1901 2485 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 16504 21887 54773
Усього за розділом IІІ 1695 2729547 3916094 3507492
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 59587
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 13001245 14343372 9096718

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4627707 4758217
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -2638405 ) ( -3074582 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 1989302 1683635
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 354332 217754
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( -684851 ) ( -650835 )
Витрати на збут 2150 ( -319850 ) ( -380698 )
Інші операційні витрати 2180 ( -266436 ) ( -278672 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1072497 591184
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 32111 43263
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -325466 ) ( -322619 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( -203 ) ( -156 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 778939 311672
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -140400 -62672
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 638539 249000
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -12035 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -12035 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -12035 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 626504 249000
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 615300 679612
Витрати на оплату праці 2505 1406335 1415918
Відрахування на соціальні заходи 2510 282752 284357
Амортизація 2515 380552 822899
Інші операційні витрати 2520 1224603 1162001
Разом 2550 3909542 4384787
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 18726248000 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18726248000 18726248000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0341 0.0133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0341 0.0133
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5326420

5006253
Повернення податків і зборів 3005 8809 80
у тому числі податку на додану вартість 3006 8500 0
Цільового фінансування 3010 4363 1030
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17801 17862
Надходження від повернення авансів 3020 4138 1096
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 240904 219675
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 28372 305911
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -1308495 )

( -1239327 )
Праці 3105 ( -1126456 ) ( -1112814 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -285349 ) ( -282956 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1067700 ) ( -997387 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -338029 ) ( -228375 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -4233 ) ( -83 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -159803 ) ( -200905 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1340742 1490060
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 740714 0
необоротних активів 3205 80108 4591
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 20404 9388
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 8193 263
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( -1252120 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -559160 ) ( -424075 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( -240452 ) ( -200476 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1302313 -610309
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 527684 177638
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -197150 -628001
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -271145 ) ( -265976 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( -131290 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 59389 -847629
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 97818 32122
Залишок коштів на початок року 3405 129838 143965
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2305 -7431
Залишок коштів на кінець року 3415 229961 168656

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) у товариствi не ведеться.
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4681562 8885075 411370 222812 -4923612 0 0 9277207
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4681562 8885075 411370 222812 -4923612 0 0 9277207
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 638539 0 0 638539
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -12035 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -68814 0 0 -968006 0 0 -1036820
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -80849 0 0 -329467 0 0 -410316
Залишок на кінець року 4300 4681562 8804226 411370 222812 -5253079 0 0 8866891

Примітки -
Керівник Ю.П. Курмаз
Головний бухгалтер I.В. Куц