Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери емітента -
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
3) інформація про собівартість реалізованої продукції -
9. Інформація про конвертацію цінних паперів -
10. Інформація про заміну управителя -
11. Інформація про керуючого іпотекою -
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів -
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом -
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття -
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду -
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку -
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
19. Примітки:
Емiтент в звiтному перiодi участi в створеннi юридичних осiб не приймав. Посади корпоративного секретаря в Товариствi немає. В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не вказанi, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися, тому роздiли iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, керуючого iпотекою, про трнасормацiю (переторвення) iпотечниз активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечниз сертифiкатiв за кожним консолдованим iпотечним боргом не заповнюється. Iпотечне покриття вiдсутнє. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, товариством не розмiщувалися. Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв, тому фiнансова звiтнiсть за П(С)БО не наводиться. ПАТ "ЗАлК" складено наступнi форми фiнансової звiтностi: -Баланс (Звiт про фiнансовий стан); -Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Iншi форми фiнансової звiтностi за пiдсумками 3 кварталу 2015р. пiдприємством не готуються i не надаються до Державних органiв. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. Накзом керiвника № 3АлК-15-П370/02а вiд 18.08.2015р. з 19.08.2015р. виконуючи обов'язки Головного бухаглтера на перiод дикретної вiдпустки призначено Солопову З.А. З 18.09.2015р. на пiдставi Наказу керiвника № 3АлК-15-П414/02а вiд 17.09.2015р. Флоренцева Андрiя Вiкторовича було призначено виконуючим обов'язки Головного бухгалтера на перiод дикретної вiдпустки Головного бухгалтера Сичової I.Й., тому ця особа пiдписує фiнаносву звiтнiсть за звiтний перiод. (Наказ № 3АлК-15-П370/02а вiд 18.08.2015р. втратив силу з 18.09.2015р.). Станом на 30.09.2015р. Сичова I.Й. займає посаду Головного бухгалтера Товариства.