Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора       Лiщук Iван Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.10.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2.Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
00194122
4. Місцезнаходження
69032Запорiзька обл., м. Запорiжжя вул. Пiвденне шосе, буд.15
5. Міжміський код, телефон та факс
(061)212-24-27(061)212-23-36
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.10.2015
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.zalk.pat.ua в мережі Інтернет 21.10.2015
(адреса сторінки) (дата)