Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiщук Iван Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1962
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 34
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК" - перший заступник генерального директора – технiчний директор
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н 00032945 д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис У зв`язку з тим, що членом наглядової ради товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства та поперню посаду, яку займав не наводиться. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/9) в особi Харiної Наталiї Миколаївни - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акцiонера товариства. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутов Олексiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дивiзiону
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Арнаутова Олексiя Миколайовича. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тихонова Яна Робертiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1966
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Гленкор Iнтернешнл АГ" - голова представництва
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Тихонову Яну Робертiвну. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матис Ганна Станiславiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 837163 11.11.2007 Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ
Рік народження** 1977
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФДМУ - заступник начальника регiонального вiддiлення ФДМУ по м. Києву
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи:14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Матис Ганну Станiславiвну. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 816279 29.04.1998 Печерський РУ ГУ МВС України у м. Києвi
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФДМУ - начальник вiддiлу Фонду державного майна України
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи:14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Лепявко Iрину Миколаївну. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 149277 28.03.1996 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФДМУ - заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Манькiвську Анастасiю Геннадiївну. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Светлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ 107163 03.03.2012 Подiльський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Голден тайл» - начальник юридичного вiддiлу
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи:14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Наглядової ради обрано Безверху Свiтлану Володимирiвну. Замiсть Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Замiсть Секретаря Наглядової ради Горлова Вiктора Гавриловича на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано, оскiльки Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Свiтлана Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФДМУ - заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї обрано Кривенко Свiтлану Михайлiвну. Замiсть Голови Ревiзiйної комiсiї Солопової Зiнаїди Олексiївни на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано, оскiльки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Галина Аркадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДПА - заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу ДПА у Запорiзькiй обл.
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї обрано Мороз Галину Аркадiївну. Замiсть Голови Ревiзiйної комiсiї Солопової Зiнаїди Олексiївни на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано, оскiльки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Олександр Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1981
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК" - заступник нач. юридичного вiддiлу
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї обрано Лисенко Олександра Вiкторовича. Замiсть Голови Ревiзiйної комiсiї Солопової Зiнаїди Олексiївни на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано, оскiльки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Круглова Свiтлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1968
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК" - начальник фiнансового вiддiлу
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду: 14.08.2015р. Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї товариства. 14.08.2015р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї обрано Круглову Свiтлану Володимирiвну. Замiсть Голови Ревiзiйної комiсiї Солопової Зiнаїди Олексiївни на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не обрано, оскiльки Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сичова Iнна Йосипiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Запорiзька фiлiя ТОВ "РУСАЛ-Центр Облiку Миколаїв" - заступник директора
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було. На кiнець звiтного перiоду Сичова Iнна Йосипiвна перебувє в декретнiй вiдпустцi. Накзом керiвника № 3АлК-15-П370/02а вiд 18.08.2015р. з 19.08.2015р. виконуючи обов'язки Головного бухаглтера на перiод дикретної вiдпустки призначено Солопову З.А. З 18.09.2015р. на пiдставi Наказу керiвника № 3АлК-15-П414/02а вiд 17.09.2015р. Флоренцева Андрiя Вiкторовича було призначено виконуючим обов'язки Головного бухгалтера на перiод дикретної вiдпустки Головного бухгалтера Сичової I.Й., тому ця особа пiдписує фiнаносву звiтнiсть за звiтний перiод. (Наказ № 3АлК-15-П370/02а вiд 18.08.2015р. втратив силу з 18.09.2015р.). Станом на 30.09.2015р. Сичова I.Й. займає посаду Головного бухгалтера Товариства.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.