Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.08.2010 142/08/1/10 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000086029 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 622729120 155682280 100
Опис На зовнiшних ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. В звiтному перiодi акцiї Товариства не торгувалися на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх ринках. Акцiонер Товариства має право вiдчужувати належнi йому акцiї Товариства на користь iншого (iнших) акцiонера (акцiонерiв), третiх осiб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було.