Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 30.09.1994
4. Територія (область) Запорізька
5. Статутний капітал (грн) 155682280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 68.0095
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 109
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 24.42Виробництво алюмiнiю55.90Дiяльнiсть iншого тимчасового розмiщення 38.32Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства, що здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства в цiлому, визначає цiлi та основнi напрямки дiяльностi; - Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства та вирiшує усi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законом, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; Наглядова рада - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора; Ревiзiйна комiсiя - орган, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
2) МФО банку 306500
3) поточний рахунок 26002300001563
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
5) МФО банку 306500
6) поточний рахунок 26002300001563