Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Дата 01.01.1970
за ЄДРПОУ 00131713
за КОАТУУ 5110137500
Територія Одеська за КФВ 11
Форма власності Мiнпаливенерго за СПОДУ 6024
Орган державного управління Мiнпаливенерго за ЗКГНГ 11170
за КВЕД 40.10.5
Галузь енергетiка Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Промисловiсть    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса М.ОДЕСА, ВУЛ. САДОВА, 3  


БAЛAНС
на 2003-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 2534 2396
первісна вартість 011 3280 3679
накопичена амортизація 012 746 1283
Незавершене будівництво 020 16047 22070
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 376681 370619
первісна вартість 031 669294 690885
знос 032 292613 320266
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 5161
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 67724
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 395262 467970
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 31633 31156
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 17
Векселі одержані 150 11710 920
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 445798 120507
первісна вартість 161 446017 425932
резерв сумнівних боргів 162 219 305425
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 39 3760
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14184 12556
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 19982 5014
в іноземній валюті 240 26 11525
Інші оборотні активи 250 55403 35702
Усього за розділом II 260 578775 221157
III. Витрати майбутніх періодів 270 270 724
Баланс 280 974307 689851

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 52124 52124
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 236877 237082
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -379066 -615137
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 -90065 -325931
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 1413
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 122 133
Усього за розділом II 430 122 1546
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 44200 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 58414
Усього за розділом III 480 44200 58414
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 118
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 687 1937
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 976205 909294
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 649 903
з бюджетом 550 986 1110
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 1137 1105
з оплати праці 580 3102 4248
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 22491 22827
Усього за розділом IV 620 1.00526e+06 941542
V. Доходи майбутніх періодів 630 14793 14280
Баланс 640 974307 689851

Примітки: д/н

Керівник: Головатюк Андрiй Анатольович
Головний бухгалтер: Герасимлюк Ольга Федiрiвна