Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Дата 01.01.1970
за ЄДРПОУ 00131713
за КОАТУУ 5110137500
Територія Одеська за КФВ 11
Орган державного управління Мiнпаливенерго за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 11170
Галузь енергетiка за КВЕД 40.10.5
Вид економічної діяльності Промисловiсть Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 843389 767152
Податок на додану вартість 015 ( 140412 ) ( 127203 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 702977 639949
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 734986 ) ( 685549 )
Валовий:      
прибуток 050 0 0
збиток 055 ( 32009 ) ( 45600 )
Інші операційні доходи 060 255786 23760
Адміністративні витрати 070 ( 23681 ) ( 19904 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 501927 ) ( 42500 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 301831 ) ( 84244 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 192 0
Інші доходи 130 1092 297
Фінансові витрати 140 ( 2725 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 523 ) ( 893 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 303795 ) ( 84840 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 67724 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 236071 ) ( 84840 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 107 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 236071 ) ( 84947 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 83296 28811
Витрати на оплату праці 240 50402 44146
Відрахування на соціальні заходи 250 18287 16029
Амортизація 260 29636 27556
Інші операційні витрати 270 454497 43753
Разом 280 636118 160295

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/н

Керівник: Головатюк Андрiй Анатольович
Головний бухгалтер: Герасимлюк Ольга Федiрiвна