Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Вперше електричне освiтлення було застасовано в м.Одесi у 1867 роцi для освiтлення маяка на мисi "Великий фонтан". У 1887 роцi в Одесi була збудована перша електрична станция потужнiстью 160 кВт. Для освiтлення Оперного театру. Це була перша в Росiї електрична станция змiнного струму, театр освiтлювало 2000 електроламп. Таким було зародження електричного господарства мiста. Швидке розвинення торговлi завдяки морського порту i промислове зростання регiона на початку ХХ столiття призвело до бурхливого зростання електроспоживання. До 1914 року власнi улутростанцiї вже забеспечували роботу першого трамваю, освiтлення вулиць, театрiв, дiлових та торгiвельних закладiв, а споживання електроенергiї до 1917 року складало 23,8 млн.кВтч. Наступний етап розвитку енергетики настоє в пiслявоеннi роки. У 1947 роцi з введенням в експлуатацiю 32-кiлометрої МЕП Однса - Бiляївка напругою 35 кВ. енергетика Одеси вийшла за межi мiста, електричнi мережi пройшли через сiльськогосаодаськi райони областi до водонасосної станцiї,яка постачала прiсну воду мiсту. У 60-70-тi роки були створенi основнi магiстральнi ВМ 220-330 кВ, якi звязали багатi енергоресурсами схiднi областi України i бiднi пiвденнi областi. Розвалення в 1991 роцi Радянського Союзу призвело до енергетичного кризису в виниклих заиестьнього самостiйних державах. Необхiднiсть проведення економiчних реформ вимагає новi моделi господарювання, новi органiзацiйно-правовi види предпрiємств. Це торкнулось i такої стратегiчної галузi як енергетика. Першим етапом цього процесу бiла корпоратизацiя енергетики. У 1995 роцi на базi Виробничого енергетичного об'єднання "Одесаенерго" було створено три державнi акцiонернi енергопостачальнi компанiї "Одесаобленерго", "Миколаївобленерго" та "Херсонобленерго" з виведенням з їх складу генеруючих пiдприємств. У листопадi 1998 року на перших загальних зборах акцiонерiв було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя Одесаобленерго". Зараз ВАТ "Одесаобленерго" є найбiльшей енергопостачальной компанiєй на Пiвднi України. До складу компанiї належать 34 районнi електромережi, якi покривають площу в 33,3 тис.кв.км. Розподiльчi електромережi компанiї напругою вiд 0,4 до 110 кВ. складають близько 50 тис.км. Мереж електропередач та бiльш 8000 трансформаторних пiдстанцiй. У 2002 роцi ВАТ "Одесаобленерго" надало 6167,5 тис.кВтч. Електроенергiї на суму 588,7 млн. грн.
Інформація про організаційну структуру емітента
До складу ВАТ "Одесаобленерго" входять : 1. Iзмаїльскi електричнi мережi 2. Котовськi електричнi мережi 3. Районнi електричнi мережi 4. РСУТ - центр 5. Управлiння ВАТ "Одесаобленерго"
Опис обраної облікової політики
д/н
Витяг з аудиторського висновку
Аудиторської фiрмої ООО "Одеса" була проведена перевiрка ВАТ "Одесаобленрго". Стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в ВАТ "Одесаобленерго" в цiлому вiдповiдає вимогам Закону "Про бухгалтерськiй облiк i фiнансову звiтнiсть України" № 996-ХIV вiд 16.07.99 р. та прийнятої облiкової полiтики, реально i точно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
ВАТ "Одесаобленерго" є енергопостачальной компанiєй, яка постачає по електричним мережам елекртоенергiю споживачам м. Одеси i Одеської областi згiдно лiцензiї за регульованим тарифом. Компанiя є природним монополiстом в Одеської областi.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
На стан компанiї, особливо на фiнансове положення, впливає платоспроможнiсть промислових та побутових споживачiв електроенергiї, старе обладнання та примхи погоди.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
У 2001 - 2003 роках одержанi iнвестицiї вiд стратегичного iнвестора ВАТ "Одесаобленерго" в суммi 36,3 млн. гпн.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
д/н
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Плани подальшего розвитку компанiї перебувають у стадiї формування.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
д/н