Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Дата 01.01.1970
за ЄДРПОУ 00131713
за КОАТУУ 5110137500
Територія Одеська за КФВ
Орган державного управління Мiнпаливенерго за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 11170
Галузь енергетiка за КВЕД 40.10.5
Вид економічної діяльності Промисловiсть Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2003 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 303795 0 84840
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 29636 X 27556 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 1424 0 0 63
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 2 1 118 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 523 1284 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 2725 X 478 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 0 270770 0 56751
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 354149 0 25016 0
витрат майбутніх періодів 090 0 454 267 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 0 63808 46401 0
доходів майбутніх періодів 110 0 513 0 757
Грошові кошти від операційної діяльності 120 18604 0 14176 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 12 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 18592 0 14176 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 107
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 18592 0 14069 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 12608 X 0 X
необоротних активів 190 744 X 0 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 451 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 17741 X 0
необоротних активів 250 X 29931 X 24279
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 160
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 33869 0 24439
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 33869 0 24439
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 13895 X 10000 X
Інші надходження 330 200 X 0 X
Погашення позик 340 X 2277 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 9 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 11809 0 10000 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 11809 0 10000 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 3468 0 370
Залишок коштів на початок року 410 20008 X 20496 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 2 0 118
Залишок коштів на кінець року 430 16539 X 20008 X

Примітки: д/н

Керівник: Головатюк Андрiй Анатольович
Головний бухгалтер: Герасимлюк Ольга Федiрiвна