Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння       Головатюк Андрiй Анатольович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 10.06.2004  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ вед. iнженер, вiддiл управлiння корпоративними правами
Прізвище, ім'я, по батькові Кураєв Володимир Григорiйович
Міжміський код, телефон, факс (048) 717-21-56, факс 34-76-35
E-mail kanc @ obl.energy.gov.ua.

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 01.01.2004  
  (дата)  

Емітент ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки