Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
код за ЄДРПОУ 00131713
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Дата
за ЄДРПОУ 00131713
за КОАТУУ 5110137500
Територія Одеська за КФВ
Орган державного управління Мiнпаливенерго за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 11170
Галузь енергетiка за КВЕД 40.10.5
Вид економічної діяльності Промисловiсть Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2003 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 52124 0 0 236696 0 -378942 0 0 -90122
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 181 0 -124 0 0 57
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 52124 0 0 236877 0 -379066 0 0 -90065
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -236071 0 0 -236071
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 205 0 0 0 0 205
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 205 0 -236071 0 0 -235866
Залишок на кінець року 300 52124 0 0 237082 0 -615137 0 0 -325931

Примітки: д/н

Керівник: Головатюк Андрiй Анатольович
Головний бухгалтер: Герасимлюк Ольга Федiрiвна