Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" Дата 31.12.2003
за ЄДРПОУ 16461855
за КОАТУУ 8038200000
Територія м.Київ за КФВ 20
Форма власності колективна за СПОДУ 07794
Орган державного управління д/в за ЗКГНГ 96190
за КВЕД 67.12.3
Галузь управлiння активами Контрольна сума  
Вид економічної діяльності управлiння активами    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса М.КИЇВ, Б-Р ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26  


БAЛAНС
на 2003-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 74 84
первісна вартість 011 329 106
накопичена амортизація 012 255 22
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 668 547
первісна вартість 031 1628 1622
знос 032 960 1075
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 2870 4016
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 346 268
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 3958 4915
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 136 124
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 2727 6625
первісна вартість 161 2727 6625
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 1 4
за виданими авансами 180 1 0
з нарахованих доходів 190 116 85
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 918 1061
Поточні фінансові інвестиції 220 10928 12394
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 5184 1563
в іноземній валюті 240 132 113
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 20143 21969
III. Витрати майбутніх періодів 270 26 14
Баланс 280 24127 26898

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 14500 20000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 2 2
Інший додатковий капітал 330 1129 710
Резервний капітал 340 1762 2142
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6226 1306
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 97 0
Усього за розділом I 380 23522 24160
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 404 1521
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 20 8
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 9 0
з оплати праці 580 14 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 158 1209
Усього за розділом IV 620 605 2738
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 24127 26898

Примітки: н/д

Керівник: Виконавчий директор Шуран Оксана Несторiвна
Головний бухгалтер: Бобко Ольга Iванiвна