Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" Дата 31.12.2003
за ЄДРПОУ 16461855
за КОАТУУ 8038200000
Територія м.Київ за КФВ 20
Орган державного управління д/в за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 96190
Галузь управлiння активами за КВЕД 67.12.3
Вид економічної діяльності управлiння активами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17110 25045.6
Податок на додану вартість 015 ( 98 ) ( 3.3 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 17012 25042.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 12535 ) ( 16822.5 )
Валовий:      
прибуток 050 4477 8219.8
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 3018 1499.7
Адміністративні витрати 070 ( 4010 ) ( 2630.1 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 3050 ) ( 1529.6 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 435 5559.8
збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 381 393.6
Інші доходи 130 415 380.5
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 192 ) ( 456.3 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 1039 5877.6
збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 268 346
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 1307 6223.6
збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:      
доходи 200 15 2.4
витрати 205 ( 16 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 1306 6226
збиток 225 ( 0 ) ( 0 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 140.1 117.8
Витрати на оплату праці 240 402 431.6
Відрахування на соціальні заходи 250 153.7 164.1
Амортизація 260 149.5 160.6
Інші операційні витрати 270 6214.7 3285.6
Разом 280 7060 4159.7

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 136506 14280800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 136506 14280800
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.009 0.435
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.009 0.435
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: н/д

Керівник: Виконавчий директор Шуран Оксана Несторiвна
Головний бухгалтер: Бобко Ольга Iванiвна