Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 522 463 309.5 772.5 831.5 309.5
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 117 91 0 0 117 91
- інші 405 372 309.5 309.5 714.5 681.5
2.Невиробничого призначення: 146 84 0 0 146 84
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 146 84 0 0 146 84
Усього 668 547 309.5 309.5 977.5 856.5
Пояснення: Емiтент не має обмежень щодо використання основних засобiв. Станом на 31.12.03р. на балансi знаходились основнi засоби: залишкова вартiсть - 547 тис.грн.; первiсна вартiсть - 1622 тис.грн.; знос - 1075 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв за звiтний перiод не проводилася.