Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісії Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Примітки
28.08.2003 Інвестиційні сертифікати/іменні 1e+06 931606 Умови обiгу та погашення визначенi в Проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв,затв-го Загальними зборами акцiонерiв вiд 04.02.03р. Протокол №1 Iнвестицiйнi сертифiкати Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток"
28.08.2003 Інвестиційні сертифікати/іменні 1e+06 931606 Умови обiгу та погашення визначенi в Проспектi емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв,затв-го Загальними зборами акцiонерiв вiд 04.02.03р. Протокол №1 Iнвестицiйнi сертифiкати Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток"