Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
1992рiк. ТОВ "КIНТО" засноване у Березнi. В Травнi отримує дозвiл Мiнiстерства фiнансiв України на торгiвлю цiнними паперами. В Червнi виступає спiвзасновником Асоцiацiї торговцiв цiнними паперами. У листопадi перереєстроване у ВАТ. 1995 рiк. КIНТО виступає спiвзасновником Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу. У червнi Сергiя Оксанiча обрано Головою УАIБ. 1996 рiк. КIНТО виступає спiвзасновником ПФТС. Створено ЗАТ "IФ "КIНТО-Бюджет" для вкладень в державнi борговi папери - ОВДП. 1997рiк. КIНТО визнано найкращою компанiєю на фондовому ринку України, а її Президент увiйшов до трiйки найвпливовiших осiб на ринку ц.п. 1999рiк. КIНТО отримує лiцензiю на здiйснення дiяльностi зберiгача ц.п. КIНТО та її Президент - лауреати програми "Людина року-1998" 2002рiк. КIНТО - 10 рокiв. КIНТО разом з компанiєю ЕПIК консультують Держкоммайна Республiки Узбекистан з продажу пакетiв акцiй ВАТ "Кизилкумцемент" та ВАТ "Ахангаранцемент". 2003 рiк. КIНТО отримало Лiцензiю ДКЦПФР на здiйснення дiяльностi з управлiння активами IСI. Створено закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Синергiя" (з яким КIНТО уклало договiр на управлiння активами). Акцiї фонду вносяться до перелiку ПФТС i починають торгуватися на органiзованому ринку. КIНТО укладає договiр на управлiння активами венчурного iнвестицiйного фонду "Унiбудiнвест".
Інформація про організаційну структуру емітента
До структури ВАТ "КIНТО" входять наступнi пiдроздiли: - департамент правового забезпечення; - департамент корпоративних фiнансiв; -департамент аналiтичних дослiджень; - департамент з облiку та звiтностi; - бухгалтерiя; - iнформацiйний вiддiл.
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облiк ВАТ "КIНТО" здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99 №996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) б/о та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї б/о в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї за журнальною формою облiку. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище ВАТ "КIНТО" за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного i аналiтичного облiку. Для вiдображення у б/о i звiтностi майно та господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумовування проведених витрат. Для забезпечення достовiрностi даних б/о та звiтностi ВАТ "КIНТО" проводить iнвентаризацiю майна, коштiв та фiнансових зобов"язань. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою.
Витяг з аудиторського висновку
Фiнансовi звiти за 2003 рiк справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2003р., а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився, згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, i вiдповiдають вимогам законiв та нормативних актiв України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Управлiння активами: - Фонди портфельних iнвестицiй; - Венчурнi фонди; - Портфельне консультування; - Стратегiї; - Винагорода за управлiння. Iнвестицiйно-банкiвськi послуги: - Злиття i поглинання; - Фiнансове i приватизацiйне консультування; - Управлiння iнвестицiйними проектами; - Випуск та розмiщення ЦП.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Недосконале та нестабiльне законодавство, яке в неналежнiй мiрi забезпечувало i забезпечує правовий захист iнвестицiй; недостатнiй розвиток iнститутiв спiльного iнвестування; недостатнiй рiвень розвитку ринкової iнфраструктури. Розв"язання цих проблем сприятиме наповненню фондового ринку України фiнансовими ресурсами, а отже укрiпленню економiки держави як цiлiсного органiзму.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
У 2003 роцi ВАТ "КIНТО" сплачено штрафiв i компенсацiй на суму 6066,27 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Джерелом фiнансування дiяльностi ВАТ "КIНТО" є власнi кошти.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Обсяг укладених, але не виконаних угод на 31.12.2003р. становить 93 800 грн.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Розвивати напрямки дiяльностi, визначенi статутом, та займатись пошуком нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов"язана з необгрунтованими ризиками.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Рiшення про виплату дивiдендiв за 2003 рiк не приймалось. ВАТ "КIНТО" не входить до складу копорацiй, консорцiумiв, концернiв, iнших об"єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами. Емiтент не надав даних про пiдпрємство та попередню посаду члена Спостережної Ради, бо не отримав вiдповiдь на запит. Акцiї ВАТ "КIНТО" до лiстингу не включенi, на органiзацiйно оформлених позабiржових ринках торгiвля ними не здiйснюється. В iнформацiї про володiння посадовими особами 5% та бiльше акцiй емiтента не вказано код ЕДРПОУ юрид. особи, бо власником є нерезидент ЕПIК (номер свiдоцтва FN 90936f).