Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" Дата 31.12.2003
за ЄДРПОУ 16461855
за КОАТУУ 8038200000
Територія м.Київ за КФВ
Орган державного управління д/в за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 96190
Галузь управлiння активами за КВЕД 67.12.3
Вид економічної діяльності управлiння активами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2003 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 1039 0 5877.6 0
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 149.5 X 160.6 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 3.9 0.1 3.6 2
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 604 0 317.8
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 588.3 0 5722 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 5189 0 389.4
витрат майбутніх періодів 090 12 0 0 1
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 749.1 0 0 548.3
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 3839.6 4783.3 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 3839.6 4783.3 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 14.6 15.7 2.4 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 3840.7 4785.7 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 8923.8 X 0 X
необоротних активів 190 70.2 X 429 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 401.4 X 259.6 X
дивіденди 220 0 X 23.4 X
Інші надходження 230 189.8 X 271.5 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 9727.6 X 0
необоротних активів 250 X 85 X 96
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 487.6
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 227.4 399.9 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 227.4 399.9 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 836.6 X 0 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 404.7 X 200
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 431.9 0 0 200
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 431.9 0 0 200
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 3636.2 4985.6 0
Залишок коштів на початок року 410 5316 X 332 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0.1 3.9 2 3.6
Залишок коштів на кінець року 430 1676 X 5316 X

Примітки:

Керівник: Виконавчий директор Шуран Оксана Несторiвна
Головний бухгалтер: Бобко Ольга Iванiвна