Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО"
код за ЄДРПОУ 16461855
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIНТО" Дата 2003-12-31 00:00:00
за ЄДРПОУ 16461855
за КОАТУУ 8038200000
Територія м.Київ за КФВ
Орган державного управління д/в за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 96190
Галузь управлiння активами за КВЕД 67.12.3
Вид економічної діяльності управлiння активами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2003 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 14500 0 2 1129 1762 6226 0 -97 23522
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 14500 0 2 1129 1762 6226 0 -97 23522
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1306 0 0 1306
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 5500 0 0 0 0 -5500 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 380 -380 0 0 0
-- 170 0 0 0 -419 0 0 0 0 -419
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 -346 0 0 -346
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 -895 -895
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 992 992
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 5500 0 0 -419 380 -4920 0 97 638
Залишок на кінець року 300 20000 0 2 710 2142 1306 0 0 24160

Примітки: д/н

Керівник: Виконавчий директор Шуран Оксана Несторiвна
Головний бухгалтер: Бобко Ольга Iванiвна