Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
      КОДИ
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" Дата 2004-01-01
за ЄДРПОУ 31088991
за КОАТУУ 8038200000
Територія м.Київ за КФВ 20
Орган державного управління самостiйне за СПОДУ 7794
за ЗКГНГ 13190
Галузь промисловiсть побутової хiмiї за КВЕД 24.66.0
Вид економічної діяльності виробництво хiмiчної продукцiї для виробничих цiлей Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 39 82.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 39 82.2
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0 0
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 + 060 ) 070 39 82.2
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 0.5 ) ( 0 )
Витрати на оплату праці 100 ( 33.7 ) ( 20.4 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 0.6 ) ( 0.5 )
Амортизація 120 ( 61.3 ) ( 61.3 )
Інші операційні витрати 130 ( 48.9 ) ( 25.7 )
у тому числі: 131 ( 3.9 ) ( 8.2 )
140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 3.3 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + (-080) + 160 + 170) 180 ( 145 ) ( 111.2 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -106 -29

Примітки: Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.

Керівник: Семенов Валерiй Германович
Головний бухгалтер: Кузнєцова Людмила Сергiївна