Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
Висновок Надана до перевiрки iнформцiя дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад активiв та пасивiв Закритого акцiонерного товариства "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за перiод, що перевiрявся. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства проводиться у вiдповiдностi з дiючим законодаством України. Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для аудиторського висновку - аудитор вважає, що за час перевiрки зiбрано достатнiй обсяг iнформацiї для висновку. Результати господарської дiяльностi за рiк негативнi (збиток - 106,0 тис. грн.). Загальна лiквiднiсть Товариства на високому рiвнi, забезпечення власним капiталом вище норми. На пiдставi вищезазначеного Аудиторська фiрма <СЕРВIС-Аудит> пiдтверджує реальнiсть фiнансових результатiв дiяльностi закритого акцiонерного товариства "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ", достовiрнiсть, повноту, вiдповiднiсть чинному законодавству та прийнятої облiкової полiтики показникiв фiнансової звiтностi за 2003 рiк: - Баланс станом на 31.12.2003р (форма № 1-м). - Звiт про фiнансовi результати за 2003р (форма № 2-м). Директор Аудиторської фiрми <СЕРВIС-Аудит> К.Р. Красiльнiков

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
Простi акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї iменнi i на предя'вника Товариством не випускались. Держава акцiями Товариства не володiє. Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариством не випускались. Акцiї та облiгацiї власної емiсiї Товариством не викупались, вiдсотки не сплачувались. У звiтному перiодi змiни у складi службових осiб емiтента не вiдбувались. Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.