Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 2003-09-08 00:00:00
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м.Київ, вул.Московська, 7
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 100
Питання порядку денного 1)Про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2002 рiк; 2)Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2002 рiк; 3)Затвердження Рiчного звiту та балансу за 2002 рiк.
Хто скликав позачергові збори д/в
Причина скликання позачергових зборів д/в
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами вiдсутня
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/в
Примітки Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.