Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Дата 2005-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 30664834
за КОАТУУ 3210300000
Територія Київська за КФВ 20
Форма власності колективна за СПОДУ 07794
Орган державного управління д/н за ЗКГНГ 11110
за КВЕД 40.10.1
Галузь енергетика Контрольна сума  
Вид економічної діяльності виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 361  


БAЛAНС
на 2004-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 50 261.4
первісна вартість 011 95 330.4
накопичена амортизація 012 45 69
Незавершене будівництво 020 11178.3 12726.3
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 18466.1 34579.2
первісна вартість 031 24224.2 42247.6
знос 032 5758.1 7668.4
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 2.3 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 50 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 29746.7 47566.9
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 3760.9 5944.3
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 3954.5 997.6
Векселі одержані 150 395.1 395.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 4712.6 7651.6
первісна вартість 161 4712.6 7651.6
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 2201.1 1895.2
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 2874
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8081.5 54911.2
Поточні фінансові інвестиції 220 6095.6 6354
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 120.1 2152
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 5.5 7.2
Усього за розділом II 260 29326.9 83182.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 8.8 24.2
Баланс 280 59082.4 130773

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 76726.3 76726.3
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 240.2 240.2
Резервний капітал 340 230 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1715.8 -4386.5
Неоплачений капітал 360 38028.6 38028.6
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 37452.1 34781.4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 65240
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 991.7 835.8
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 991.7 66075.8
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 8500 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 3891.8 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7866.1 3279.5
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 68.9 10.1
з бюджетом 550 295.6 250.6
з позабюджетних платежів 560 15.7 9.1
зі страхування 570 0 195
з оплати праці 580 0 443.6
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0.5 25728.2
Усього за розділом IV 620 20638.6 29916.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 59082.4 130773

Примітки: д/н

Керівник: Кривенко Василь Васильович
Головний бухгалтер: Макаркiна Олена Миколаївна