Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Дата 2004-12-31
за ЄДРПОУ 30664834
за КОАТУУ 3210300000
Територія Київська за КФВ
Орган державного управління д/н за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 11110
Галузь енергетика за КВЕД 40.10.1
Вид економічної діяльності виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 123023 157426
Податок на додану вартість 015 ( 17258.1 ) ( 18634.3 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 2136.8 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 103628 138791
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 92737.6 ) ( 134721 )
Валовий:      
прибуток 050 10890.1 4070.6
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 335.3 6788.2
Адміністративні витрати 070 ( 3634.9 ) ( 3018.6 )
Витрати на збут 080 ( 1539.8 ) ( 58.8 )
Інші операційні витрати 090 ( 1719.2 ) ( 7532.4 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 4331.5 0
збиток 105 ( 0 ) ( 249 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 94833 32460.2
Фінансові витрати 140 ( 7061.9 ) ( 1395.7 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 94447.8 ) ( 32963.2 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 2345.2 ) ( 1649.7 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 325.5 527.2
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 2670.7 ) ( 2176.9 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 2670.7 ) ( 2176.9 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 63641.7 50981.9
Витрати на оплату праці 240 6831.8 5234.1
Відрахування на соціальні заходи 250 2694.9 1879.1
Амортизація 260 1958.5 1423
Інші операційні витрати 270 4761.4 4344.8
Разом 280 79888.3 63862.9

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1.33437e+07 1.33437e+07
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1.33437e+07 1.33437e+07
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.2 -0.16
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.2 -0.16
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/н

Керівник: Кривенко Василь Васильович
Головний бухгалтер: Макаркiна Олена Миколаївна