Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Дата 2004-12-31 00:00:00
за ЄДРПОУ 30664834
за КОАТУУ 3210300000
Територія Київська за КФВ
Орган державного управління д/н за СПОДУ 07794
за ЗКГНГ 11110
Галузь енергетика за КВЕД 40.10.1
Вид економічної діяльності виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2004 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 2345.2 0 1649.7
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 1958.5 X 1423 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 3.2 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 385.2 503 0
Витрати на сплату відсотків 060 7061.9 X 1395.7 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 6293.2 0 1672 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 18246.8 10541.2 0
витрат майбутніх періодів 090 0 15.4 0 4.4
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 479.2 0 981.6 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 11489.8 13190.4 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 7061.9 X 1395.7
податки на прибуток 140 X 700 X 665.5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 19251.7 11129.2 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 19251.7 11129.2 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 68546.2 X 13233.3 X
необоротних активів 190 143.3 X 169.9 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 1357 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 77997.9 X 24221.6
необоротних активів 250 X 2978.1 X 870.6
майнових комплексів 260 X 20309.4 X 0
Інші платежі 270 X 4221.8 X 1532
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 35460.7 0 13221
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 35460.7 0 13221
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 85450 X 54675.4 X
Інші надходження 330 7.5 X 0 X
Погашення позик 340 X 28710 X 52505.4
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 56747.5 0 2170 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 56747.5 0 2170 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 2035.1 0 78.2 0
Залишок коштів на початок року 410 120.1 X 41.9 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 3.2 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 2152 X 120.1 X

Примітки: д/н

Керівник: Кривенко Василь Васильович
Головний бухгалтер: Макаркiна Олена Миколаївна