Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан
 
Рiчний баланс пiдтверджено аудиторським висновком №28 вiд 20 квiтня 2005року приватною аудиторською фiрмою "Рось-аудит", код ЄДРПОУ 20607129, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб"єктiв аудиторської дiяльностi №0401 вiд 26 сiчня 2001 року, чинне до 26 сiчня 2006 року. Склад перевiреної звiтностi за 2004 рiк: форма 1 (баланс) форма 2 (звiт про фiнансовi результати) форма 3 (звiт про рух грошових коштiв) форма 4 (звiт про власний капiтал) форма 5 (примiтки до рiчної звiтностi) Вiдповiдальнiсть за обгрунтованiсть аудиторського висновку, складеного за цiєю звiтнiстю, покладається на аудиторську фiрму. Пiд час перевiрки аудиторською фiрмою дослiджено систему органiзацiї бухгалтерського облiку, облiкову полiтику Товариства на протязi перевiряємого перiлду, принципи пiдготовки фiнансової звiтностi i дотримання вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо визначення та розкриття її елементiв, проведено оцiнку фiнансової звiтностi вцiлому. Перевiрено вiдповiднiсть показникiв фiнансової звiтностi даним головної книги, журналiв та вiдомостей (даним синтетичного та аналiтичного облiку) . В ходi перевiрки одержано достатньо свiдчень про те, що данi фiнансової звiтностi вiдповiдають синтетичному облiку. Бухгалтерський облiк ведеться методом подвiйного запису на балансових рахунках згiдно з нацiональним планом рахункiв у вiдповiдностi з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та наказом директора ЗАТ "Бiлоцеркiвська теплоелектроцентраль" №1 вiд 17.03.2000 року "Про облiкову полiтику пiдприємства й органiзацiю бухгалтерського облiку" зi змiнами та доповненнями. Форма бухгалтерського облiку представлена системою регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку вiдповiдно до вимог фiнансової звiтностi - головною книгою, журналами i вiдомостями. Аудитором одержано достатньо свiдчень про вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку в Товариствi. Наказом про облiкову полiтику та забезпечення єдиних методологiчних принципiв в Товариствi встановлено сукупнiсть єдиних i незмвнних принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку в тих випадках, в яких Нацiональними положеннями (стандартами) передбачено їх варiантнiсть.За перевiряємий перiод змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. В ходi перевiрки одержано достатньо свiдчень, щд данi складського та бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу II "Оборотнi активи", згiдно яких вартiсть запасiв на початок аналiзуємого перiоду становить 7715,4 тис.грн., а на кiнець- 6941,9 тис.грн. Наяiнiсть дебiторської заборгованостi, вiдповiднiсть критерiям визнання її активами за П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" пiдтверджується даними аналiтичного облiку та актами звiрок. Вiдповiдно до обраної облiкової полiтики у Товариствi резерв сумнiвних боргiв пiдлягає нарахуванню виходячи з питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт то послуг за останнi три роки у вiдповiдностi з П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". У 2004 роцi резерв сумнiвних боргiв не нараховано у зв"язку з тим, що за попереднi три роки списання безнадiйної дебiторської заборгованостi не здiйснювалось. Станом на 31 грудня 2004 року в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства фiнансовi iнвестицiї представленi векселями загальною вартiстю 6354,0 тис.грн.Фiнансовi iнвестицiї являються поточними i їх облiк здiйснюється на балансовому рахунку 35 "Поточнi фiнансовi iнвестицiї". Iнвестицiї облiковуються по собiвартостi у вiдповiдностi П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Облiк власного капiталу Товариства ведеться на балансових рахунках: 40 "Статутний капiтал", 42 "Додатковий капiтал", 43 "Резервний капiтал", 44 "Нерозродiлений прибуток (непокритi збитки), 46 "Неоплачений капiтал".Власний капiтал на кiнець року склав-34781,4 тис.грн. Статутний фонд розподiлений на 13 343 700 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,75 гривень кожна. Випуск акцiй здiйснено у вiдповiдностi з свiдоцтвом № 266/10/1/2002 вiд 07.08.2002 року про реєстрацiю випуску акцiй, виданим управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi. Загальна сума випуску акцiй вiдповiдає розмiру статутного капiтала, визначеному статутними документами. Узгодження всiх показникiв фiнансової звiтностi перевiрено у вiдповiднiстi з листом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 2003 року № 31-04200-20-5/8622. Звiтнiсть пiдготовлена вчасно вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження порядку представленої фiнансової звiтностi" вiд 28 лютого 2000 року № 419. У вiдповiдностi з запланованим масштабом аудиту в ходi перевiрки аудиторською фiрмою одержано достатньо свiдчень про вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даноми фiнансової звiтностi Товариства та вимогами дiючого законодавства по її складанню та розкриттю. Показники рiчної звiтностi закритого акцiонерного товариства "Бiлоцеркiвська теплоелектроцентраль" форми 1 (баланс), форми 2 (звiт про фiнансовi результати), форма 3 (звiт про рух грошових коштiв), форми 4 (звiт про власний капiтал) та фарма 5 (примiтки до рiчної звiтностi) станом на 31.12.2004 року в цiлому вiдповiдають синтетичному облiку, дiючому законодавству, iснуючим нормативам, i в усiж суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображають фiнансову iнформацiю про Товариство.

Інша інформація, яку ЗАТ вважає необхідним додати до звіту
 
Додатково цiнних паперiв не випускалось.