Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
Інформація про загальні збори акціонерів
 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 2004-07-21 00:00:00
Вид зборів (чергові/позачергові) Чергові
Місце проведення м.Київ,вул.Сiчневого Повстання,11Б,конференц-зал ВАТ "Готель "Салют"
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) 100
Питання порядку денного 1. Звiт Дирекцiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2003рiк. 2. Вiдкликання та вибори Дирекцiї Товариства. 3. Вiдкликання та вибори генерального директора директора. 4. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2003р. 5. Затвердження Статуту (нова редакцiя) та внутрiшнiх документiв Товариства. 6. Про розiрвання договору ведення реєстру з iснуючим реєстроутримувачем та затвердження договору на ведення реєстру з новим реєстроутримувачем. 7. Про ухвалу продажу пакета акцiй Товариства.
Хто скликав позачергові збори д/н
Причина скликання позачергових зборів д/н
Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами д/н
Примітки д/н