Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів)
      КОДИ
Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї" Дата
за ЄДРПОУ 31088991
за КОАТУУ
Територія за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
за ЗКГНГ
Галузь за КВЕД
Вид економічної діяльності Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 
Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 25.5 39
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 25.5 39
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 0 0
Надзвичайні доходи 060 0 0
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 + 060 ) 070 25.5 39
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0
Матеріальні затрати 090 ( 0 ) ( 0.5 )
Витрати на оплату праці 100 ( 0 ) ( 33.7 )
Відрахування на соціальні заходи 110 ( 0 ) ( 0.6 )
Амортизація 120 ( 62.3 ) ( 61.3 )
Інші операційні витрати 130 ( 25.2 ) ( 48.9 )
у тому числі: 131 ( 2.5 ) ( 3.9 )
140 ( 0 ) ( 0 )
Інші звичайні витрати 150 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + (-080) + 160 + 170) 180 ( 87.5 ) ( 145 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) 190 -62 -106

Примітки: Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.

Керівник: Семенов Валерiй Германович
Головний бухгалтер: Кузнєцова Людмила Сергiївна