Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
код за ЄДРПОУ 30664834
2005 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Дата 2006-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 30664834
за КОАТУУ 3210300000
Територія Київська за КФВ 10
Форма власності приватна за СПОДУ д/н
Орган державного управління д/н за ЗКГНГ 11110
за КВЕД 40.10.1
Галузь енергетика Контрольна сума  
Вид економічної діяльності виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 361  


БAЛAНС
на 2005-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 261.4 289.1
первісна вартість 011 330.4 382.2
накопичена амортизація 012 69 93.1
Незавершене будівництво 020 12726.3 13104.7
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 34579.2 36047.2
первісна вартість 031 42247.6 46468.1
знос 032 7668.4 10420.9
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 46.7
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 47566.9 49487.7
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 5944.3 3949.8
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 997.6 6750
Векселі одержані 150 395.1 730
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 7651.6 15311.1
первісна вартість 161 7651.6 15311.1
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 1895.2 1711.6
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 2874 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 54911.2 32415.1
Поточні фінансові інвестиції 220 6354 7001
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 2152 817.6
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 7.2 0
Усього за розділом II 260 83182.2 68686.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 24.2 2191.3
Баланс 280 130773.3 120365.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 76726.3 76726.3
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 240.2 240.2
Резервний капітал 340 230 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4386.5 -9743.3
Неоплачений капітал 360 38028.6 38028.6
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 34781.4 29424.6
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 835.8 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 835.8 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 65240 70927.5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3279.5 16024.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 10.1 0.3
з бюджетом 550 250.6 556.3
з позабюджетних платежів 560 9.1 17.7
зі страхування 570 195 189.8
з оплати праці 580 443.6 441.9
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 25728.2 2782.2
Усього за розділом IV 620 95156.1 90940.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 130773.3 120365.2Примітки: д/н
 
Керівник: Кривенко Василь Васильович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Макаркiна Олена Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)