Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
код за ЄДРПОУ 30664834
2005 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БIЛОЦЕРКIВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Дата 2005-12-31
за ЄДРПОУ 30664834
за КОАТУУ 3210300000
Територія Київська за КФВ  
Орган державного управління д/н за СПОДУ д/н
за ЗКГНГ 11110
Галузь енергетика за КВЕД 40.10.1
Вид економічної діяльності виробництво електроенергiї тепловими електростанцiями Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2005 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 181699.4 123022.6
Податок на додану вартість 015 ( 21597.9 ) ( 17258.1 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 2820.4 ) ( 2136.8 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 157281.1 103627.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 139209.8 ) ( 92737.6 )
Валовий:      
прибуток 050 18071.3 10890.1
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 47281.9 335.3
Адміністративні витрати 070 ( 4004 ) ( 3634.9 )
Витрати на збут 080 ( 5787.9 ) ( 1539.8 )
Інші операційні витрати 090 ( 50236.8 ) ( 1719.2 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 5324.5 4331.5
збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 19364.5 94833
Фінансові витрати 140 ( 10897.2 ) ( 7061.9 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 19463.2 ) ( 94447.8 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 5671.4 ) ( 2345.2 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 325.5
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 314.6 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 5356.8 ) ( 2670.7 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 5356.8 ) ( 2670.7 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 80260.8 63641.7
Витрати на оплату праці 240 7177.9 6831.8
Відрахування на соціальні заходи 250 2686.1 2694.9
Амортизація 260 2809.8 1958.5
Інші операційні витрати 270 7176.2 4761.4
Разом 280 100110.8 79888.3

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 6730026 673006
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6730026 6730026
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.796 -0.396
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.796 0.396
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: д/н
 
 
Керівник: Кривенко Василь Васильович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Макаркiна Олена Миколаївна
  (підпис, прізвище, ініціали)